Paušální odměna výboru

Otázka:

Může být dán do nákladů SVJ paušál na používání vlastních telefonů, počítačů pro členy výboru, pokud bude schválena na výplatu daného paušálu např. 200,-Kč/měsíčně směrnice dle ZDP § 24 odst. 2 písm. x), kde se uznává za daňové výdaje také paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8 zákona a musí být vyplacený paušál - částka za používání vlastního telefonu, počítače členu výboru ještě zdaněna (připočtena např. k hrubé výši odměny za funkci a zdaněna jako příjem ze závislé činnosti)?

Odpověď:

Jak vyplývá z § 6 odst. 7 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP“), za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce. Z ustanovení § 6 odst. 8 ZDP potom dále vyplývá, že hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci tyto výdaje paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě za předpokladu, že výše paušálu byla zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Stejným způsobem postupuje zaměstnavatel při stanovení paušálu v případech, kdy dojde ke změně podmínek, za nichž byl paušál stanoven. Jde-li o paušál za použití vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance, které by jinak byly odpisovány, uzná se jen do výše, v jaké by zaměstnavatel uplatňoval odpisy srovnatelného hmotného majetku při rovnoměrném odpisování v dalších letech odpisování.

Související úprava v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) je potom obsažena v § 190, podle kterého sjedná-li zaměstnavatel, popřípadě vnitřním předpisem stanoví nebo individuálně písemně určí podmínky, výši a způsob poskytnutí náhrad za opotřebení vlastního nářadí, zařízení nebo jiných předmětů potřebných k výkonu práce zaměstnance, poskytuje mu tuto náhradu za dohodnutých, stanovených nebo určených podmínek. Tuto úpravu lze vztáhnout i na mobilní telefony a počítače, které zaměstnanci používají při výkonu práce pro zaměstnavatele.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, potom se z pohledu zaměstnance jedná o příjem, který není předmětem daně a nebude proto jako příjem ze závislé činnosti dále zdaňován. Určitý problém vidím v tom, že na členy výboru jako na členy statutárního orgánu SVJ se nevztahuje zákoník práce, ovšem v souladu § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 2 ZDP se jedná o zaměstnance ve smyslu úpravy daně z příjmů. Druhým problémem je požadavek, podle kterého výše paušálu musí být zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Je tedy nutné věnovat dostatečnou pozornost způsobu stanovení a odůvodnění výše tohoto paušálu.

Co se týká zmiňovaného ustanovení § 24 odst. 2 písm. x) ZDP, toto ustanovení upravuje daňovou uznatelnost vyplácených paušálních částek podle § 6 odst. 8 ZDP, ovšem je otázkou, zda je daňová uznatelnost to zásadní z pohledu SVJ. Ale jinak tedy platí, že pokud jsou paušální částky vypláceny v souladu s § 6 odst. 8 ZDP, z pohledu zaměstnanců se jedná o příjem, který není předmětem daně a z pohledu zaměstnavatele se jedná o výdaj, který je daňově uznatelný.

Nad rámec výše uvedeného bych jenom uvedl, že SVJ může tyto paušální částky vyplácet i za situace, že daňově uznatelné nebudou, tato skutečnost vyplácení těchto paušálů členům výboru nijak nelimituje.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.