Činnosti domovníka


Výkon domovnické funkce zahrnuje provádění drobných údržbářských prací a oprav přiměřený fyzickým možnostem a odborným předpokladům domovníka. Činnosti kontrolní a oznamovací vztahující se k domu a jeho nájemníkům.

Naše služby v rámci domovníka

 • oznamovat pronajímateli zjištěné stavební závady vně i uvnitř domu; tyto závady oznamovat osobně, telefonicky, emailem či písemně; domovník je povinen vybrat takovou formu oznámení, vždy s ohledem na povahu stavební závady, aby nemohlo docházet k jejímu zhoršení, ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo větší škodě na majetku
 • v případě vzniku havarijní situace (únik plynu, prasklé vodovodní potrubí apod.) oznamovat tyto neprodleně havarijní službě; poté bez zbytečného odkladu informovat vhodným způsobem pronajímatele,
 • působit jako zprostředkovatel mezi nájemcem a pronajímatelem při předávání informací (hlášení) o závadách v bytě jednotlivých nájemců, jejichž odstranění je povinen zajistit pronajímatel; tato hlášení se nevztahují na drobné opravy bytu, které je povinen hradit nájemce ve smyslu nařízení vlády č. 258/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů; domovník není oprávněn bez svolení nájemce vstupovat do bytu nájemce za účelem ověření si oprávněnosti závady
 • oznamovat pronajímateli neužívání bytu nájemcem po delší dobu, užívání bytu cizími osobami, výskyt vyššího počtu osob v bytě, nevhodné chování nájemců a osob s nimi bydlících nebo je navštěvujících apod.
 • předávat jednotlivým nájemcům korespondenci vztahující se k nájemnímu vztahu (např. vyúčtování služeb, nové evidenční listy oznamující úpravu výše nájemného apod.); korespondenci předávat nájemcům prokazatelným způsobem, např. oproti podpisu
 • zjišťovat stav vodoměrů v jednotlivých bytech pro účely provedení vyúčtování služeb včetně kontrolních odečtů vodoměrů a zjištěné stavy předat pronajímateli bez zbytečného odkladu; za účelem zjišťování stavu vodoměrů vstupovat do bytu nájemce jen v rozsahu nezbytném pro jejich odečet
 • zveřejňovat obecné informace pro nájemce (např. o stavebních úpravách, oznámení o zpřístupnění bytů, o přerušení dodávek energií apod.)
 • je-li v domě prováděn úklid společných prostor (vstupní prostory domu, sklepní prostory, kočárkárny, výtahy, půdy apod.) svépomocí, tj. jednotlivými nájemci, vypracovat a zveřejnit rozpis služeb na úklid společných prostor; dohlížet na provádění včasného úklidu
 • provádět odklízení sněhu z přístupových cest k domu, ošetřovat jej vhodným posypovým materiálem
 • dohlížet na pořádek v domě
 • zajišťovat průchodnost únikových cest v domě a dodržování předpisů upravujících požární bezpečnost v domě a předměty způsobující neprůchodnost únikových cest vhodným způsobem odstraňovat; s odstraněnými předměty nakládat v souladu se zákonem o odpadech; bude-li se jednat o větší množství předmětů, s nimiž nelze nakládat jako s běžným komunálním odpadem, pak bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit pronajímateli
 • dohlížet na řádné jmenné označení domovních zvonků, schránek a bytových dveří včetně jejich číslování
 • podle pokynu pronajímatele zajišťovat kontrolu funkčnosti hlavních uzávěrů teplé a studené vody v domě
 • kontrolovat práce na opravách domu, které provádí externí společnosti nebo osoby na základě pokynu a požadavku pronajímatele; kontrolou se pro účely této dohody rozumí pouze kontrola způsobu prováděných prací, jejich délky apod., nerozumí se jí samotná přejímka provedených prací; faktury nebo jiné písemnosti, z nichž vyplývají pro pronajímatele práva a povinnosti není domovník oprávněn podepisovat
 • provádět drobné údržbářské práce a opravy s ohledem na přiměřené fyzické možnosti a odborné předpoklady domovníka; věcné materiálové náklady spojené s drobnou údržbou a opravami (např. žárovky, šroubky, spojovací materiál, těsnění apod.) budou domovníkovi uhrazeny po předložení dokladů prokazujících jejich nákup

Informační systém - služba zdarma

Všichni naši zákazníci mají možnost zcela zdarma používat náš vlastní informační systém, který slouží zejména pro přehled naší práce a pro důležitou obchodní komunikaci. V systému si zákazník může například kontrolovat fakturace, platby, dlužníky, revize, prohlížet veškeré komunikace atp. Může zadávat objednávky nebo speciální požadavky, upravovat smluvní podmínky. Může také zadávat úkoly našim zaměstnancům, řešit reklamace či plánovat schůzky se zástupci naší společnosti.

Plánujeme, organizujeme, řídíme a kontrolujeme

Roky zkušeností nás naučily dobře plánovat a organizovat nejen naší práci, ale především práci našich zaměstnanců. Nejen, že náš management řídí a koordinuje, ale také kontroluje a vyhodnocuje celkovou práci celé naší společnosti. K tomu všemu nám výrazně pomáhá již výše zmiňovaný informační systém KD systém CRM, který byl naprogramován na základě dlouholetých zkušeností zakladatele a majitele firmy.

Komunikace je základ

Spolupracujeme na bázi vzájemné důvěry. Jsme transparentní a otevření. Uvědomujeme si, že svět není dokonalý, ale snažíme se dokonalosti přibližovat ve všem, co děláme. Veškerým Vašim požadavkům se věnujeme okamžitě. E-mailovou komunikaci vyřizujeme do 60 minut.

Kontrola procesů

Jako jediná správcovská firma na trhu měříme výkonnost všech procesů pomocí systému KPI - Key Performance Indicators. Zákazníkům následně poskytujeme reporty s výsledky měření, které společně vyhodnotíme. Po vyhodnocení provedeme potřebná opatření vedoucí ke zlepšení všech procesů.

Přenechte nám své starosti

Poskytujeme veškerý servis spojený se správou či provozem a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor, kde se postaráme i o přilehlé okolí. Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení. Zajistíme kompletní správu nemovitosti s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů představenstva nebo majitelů budov.

Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.