Technický servis


Jedinou možnou cestou ke zhodnocení a udržitelnosti investice či majetku je řádná a profesionální péče o technický stav nemovitosti. Předejte nám své starosti se správou objektu a my je vyřešíme k Vaší spokojenosti. Zajistíme kompletní správu nemovitosti s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů představenstva nebo majitelů budov.

Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení. O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Naše služby v rámci technického servisu

 • vést technickou evidenci domů, bytů, nebytových prostorů, pozemků
 • předkládat příkazci návrhy na zlepšení správy, technického a stavebního stavu a snížení nákladů na provoz spravované nemovitosti a další záměry hospodaření se spravovanou nemovitostí
 • zpracovávat a předkládat příkazci každoročně, v termínu stanoveném příkazcem, aktualizovaný návrh plánu oprav na následující období zpracovaný na základě technického posouzení domu, součástí takto vypracovaného návrhu plánu oprav je i návrh finančního pokrytí nákladů na opravy a rekonstrukce
 • zúčastnit se projednání předloženého návrhu plánu oprav a poskytovat k němu odborná vysvětlení a zdůvodnění
 • zajišťovat provedení všech povinných revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy
 • zajišťovat včasné odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami
 • zajišťovat plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti nájemců a hygienické ochrany spravované nemovitosti
 • zajišťovat nepřetržitou havarijní službu a operativní odstraňování následků havárií technických zařízení či inženýrských sítí
 • zajišťovat provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor spravovaných nemovitosti
 • zajišťovat smluvně dodávku medií a servisní činnost pro řádné užívání jednotek, zejména dodávky pitné vody, tepla a teplé vody, elektřiny a plynu; kontrolovat plnění sjednaných podmínek služeb dodavateli a ověřovat množství a účtované ceny poskytovaných medií a služeb
 • zajišťovat smluvně pravidelný úklid společných prostor nemovitosti, chodníků a údržbu zeleně na souvisejících pozemcích
 • průběžně kontrolovat a vyhodnocovat stavebně technický stav svěřené nemovitosti jako podklad pro zpracování návrhu plánu oprav a rekonstrukcí
 • zajišťovat drobné opravy a údržbu spravované nemovitosti
 • podle schváleného plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací připravovat podklady a vypisovat výběrová řízení, při jejich realizaci a dokončení poskytovat příkazci přiměřenou součinnost; provádění úkonů ve stavebním řízení, odborná kontrola prováděných prací, správnost účtovaných cen a stavební dozor, bude sjednán individuální dohodou pro každou takovou akci nad běžnou měsíční odměnu za plnění této smlouvy
 • předkládat příkazci stanoviska ke stavebním úpravám jednotek a společných prostor domu
 • informovat provozovatele inženýrských sítí o poruchách nebo haváriích sítě nebo její části a uplatňovat požadavky na jejich odstranění; informovat příkazce a jednotlivé vlastníky a dotčené třetí osoby o dlouhodobých výlukách dodávek vody, tepla, elektřiny a plynu
 • zajišťovat odečty vodoměrů a poměrových měřidel na topných tělesech pro účely vyúčtování služeb
 • být v součinnosti s příkazcem při případných reklamacích vad společných částí nemovitosti v rámci reklamačního řízení

Informační systém - služba zdarma

Všichni naši zákazníci mají možnost zcela zdarma používat náš vlastní informační systém, který slouží zejména pro přehled naší práce a pro důležitou obchodní komunikaci. V systému si zákazník může například kontrolovat fakturace, platby, dlužníky, revize, prohlížet veškeré komunikace atp. Může zadávat objednávky nebo speciální požadavky, upravovat smluvní podmínky. Může také zadávat úkoly našim zaměstnancům, řešit reklamace či plánovat schůzky se zástupci naší společnosti.

Plánujeme, organizujeme, řídíme a kontrolujeme

Roky zkušeností nás naučily dobře plánovat a organizovat nejen naší práci, ale především práci našich zaměstnanců. Nejen, že náš management řídí a koordinuje, ale také kontroluje a vyhodnocuje celkovou práci celé naší společnosti. K tomu všemu nám výrazně pomáhá již výše zmiňovaný informační systém KD systém CRM, který byl naprogramován na základě dlouholetých zkušeností zakladatele a majitele firmy.

Komunikace je základ

Spolupracujeme na bázi vzájemné důvěry. Jsme transparentní a otevření. Uvědomujeme si, že svět není dokonalý, ale snažíme se dokonalosti přibližovat ve všem, co děláme. Veškerým Vašim požadavkům se věnujeme okamžitě. E-mailovou komunikaci vyřizujeme do 60 minut.

Kontrola procesů

Jako jediná správcovská firma na trhu měříme výkonnost všech procesů pomocí systému KPI - Key Performance Indicators. Zákazníkům následně poskytujeme reporty s výsledky měření, které společně vyhodnotíme. Po vyhodnocení provedeme potřebná opatření vedoucí ke zlepšení všech procesů.

Přenechte nám své starosti

Poskytujeme veškerý servis spojený se správou či provozem a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor, kde se postaráme i o přilehlé okolí. Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení. Zajistíme kompletní správu nemovitosti s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů představenstva nebo majitelů budov.

Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.