Dálková správa nemovitostí

Dálková správa nemovitostí


Rádi byste ušetřili za správu domu? Pak je pro Vás služba dálková správa nemovitostí to pravé. Zajistíme pro Vás vše, jako v běžné správě nemovitostí, pouze bez osobní návštěvy technika. Na zástupci vašeho domu zůstane zpřístupnění objektu všem dodavatelům, hlášení závad a požadavků na opravu. Samozřejmě veškerá data, postupy a vše v rámci správy nemovitosti budete mít plně pod kontrolou díky našemu CRM sytsému "KD systém CRM". Tento způsob spolupráce lze aplikovat po celé České republice.

Naše služby v rámci dálkové správy nemovitosti

 • předepisovat a kontrolovat veškeré zálohové platby (na úhradu nákladů spojených se správou domu a na úhrady za plnění spojení s užíváním jednotky)
 • vymáhat dlužné platby včetně příslušenství jakož i náhrady za škody na spravovaném majetku (vedení přehledu neplatičů, upomínky – první upomínka v ceně, příprava podkladů pro žaloby, součinnost v průběhu soudních řízení)
 • podávat příkazci čtvrtletně, vždy do konce měsíce následujícího po skončení čtvrtletí přehled neplatičů zálohových plateb
 • zajistit provedení a následně předat příkazci vyúčtování tepla, teplé vody a dalších služeb spojených s užíváním jednotek
 • individuální změny předpisů na žádost vlastníků
 • možnost provádění plateb z účtu klienta v souladu s příkazní smlouvou
 • účtovat v soustavě podvojného účetnictví; účetnictví bude vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů, dalších souvisejících předpisů a podle doplňujících metodických pokynů příkazce tak, aby správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručující trvalost účetních záznamů zobrazovalo veškeré hospodářské operace a plně zajišťovalo veškeré účetní práce
 • zpracovávat a v termínu podávat daňové přiznání daně z příjmu, pokud vznikne povinnost jej zpracovat
 • v souladu s účetními a daňovými předpisy uspořádat a zajistit veškeré účetní doklady a podklady operativní evidence dokládající úplnost a průkaznost účetnictví a výkaznictví, které budou po uzavření účetnictví za daný kalendářní rok předány příkazci k jeho vlastní archivaci; v průběhu účetního období umožňovat příkazci nahlédnutí do účetních a jiných dokladů a kontrolu jejich originálů
 • příprava odvodů pojistného, daní a vyúčtování daní členů statutárních orgánů, zaměstnanců, vedení měsíční mzdové agendy členů výboru nebo pověřeného vlastníka
 • povinnost provést účetní závěrku, vyúčtování výnosů a nákladů na správu domu a zajištění provedení vyúčtování zálohových plateb za služby spojené s užíváním jednotek se vztahuje v případech zahájení a ukončení správy vždy pouze na tu část roku, po kterou příkazník vykonával správu nemovitostí dle této smlouvy; vyúčtování předchozích období, popř. též rekonstrukce účetní dokumentace, budou příkazníkem v případě potřeby provedeny na základě samostatné objednávky příkazce, cena bude stanovena dohodou na základě ceny obvyklé
 • zajišťovat provedení všech povinných revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy - bez zpřístupněním objektu
 • zajišťovat včasné odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami - bez zpřístupněním objektu
 • zajišťovat drobné opravy a údržbu spravované nemovitosti - bez zpřístupněním objektu

Informační systém - služba zdarma

Všichni naši zákazníci mají možnost zcela zdarma používat náš vlastní informační systém, který slouží zejména pro přehled naší práce a pro důležitou obchodní komunikaci. V systému si zákazník může například kontrolovat fakturace, platby, dlužníky, revize, prohlížet veškeré komunikace atp. Může zadávat objednávky nebo speciální požadavky, upravovat smluvní podmínky. Může také zadávat úkoly našim zaměstnancům, řešit reklamace či plánovat schůzky se zástupci naší společnosti.

Plánujeme, organizujeme, řídíme a kontrolujeme

Roky zkušeností nás naučily dobře plánovat a organizovat nejen naší práci, ale především práci našich zaměstnanců. Nejen, že náš management řídí a koordinuje, ale také kontroluje a vyhodnocuje celkovou práci celé naší společnosti. K tomu všemu nám výrazně pomáhá již výše zmiňovaný informační systém KD systém CRM, který byl naprogramován na základě dlouholetých zkušeností zakladatele a majitele firmy.

Komunikace je základ

Spolupracujeme na bázi vzájemné důvěry. Jsme transparentní a otevření. Uvědomujeme si, že svět není dokonalý, ale snažíme se dokonalosti přibližovat ve všem, co děláme. Veškerým Vašim požadavkům se věnujeme okamžitě. E-mailovou komunikaci vyřizujeme do 60 minut.

Kontrola procesů

Jako jediná správcovská firma na trhu měříme výkonnost všech procesů pomocí systému KPI - Key Performance Indicators. Zákazníkům následně poskytujeme reporty s výsledky měření, které společně vyhodnotíme. Po vyhodnocení provedeme potřebná opatření vedoucí ke zlepšení všech procesů.

Přenechte nám své starosti

Poskytujeme veškerý servis spojený se správou či provozem a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor, kde se postaráme i o přilehlé okolí. Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení. Zajistíme kompletní správu nemovitosti s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů představenstva nebo majitelů budov.

Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.