Náležitosti žaloby a průběh soudního řízení

Náležitosti žaloby a průběh soudního řízení

Otázka

Jak máme podat žalobu na dlužníka bez využití služeb advokáta?

Odpověď

Náležitosti žaloby a průběh soudního řízení

Základní náležitosti návrhu je uvedení soudu, ke kterému návrh směřuje. Soud by měl být označen v prvé řadě názvem. Pokud dojde k tomu, že je uvedena nesprávná adresa nebo adresa není uvedena vůbec, neznamená to, že by takovýto návrh byl nezpůsobilý. Pošta takovýto návrh bezesporu doručí.

Pokud je to možné, je třeba doporučit podání přímo do podatelny soudu. Jednak bude mít žalobce jistotu, že návrh soudu dojde a dále bude vědět, komu bude tato věc přidělena. Přidělení pozná podle čísla senátu nebo čísla soudce, které se předřazuje před zkratku. Za zkratkou pak jde pořadové číslo spisu jednotlivém roce lomené rokem, kdy většina byla zahájena.

Lhůty

Podání návrhu do podatelny jsou jdu však není pouze věci jistoty, zda návrh soudu došel. V této souvislosti musíme rozlišovat mezi lhůtami procesními a hmotněprávními.

Pro vysvětlení podstaty uvedených lhůt je třeba vědět, že hmotněprávní ho ta se týká právě podání žaloby, která se opírá o nároku na základě takzvaného možné ho práva. Hmotné právo, úprava právních vztahů, které zakládají uplatněný nárok, znamená, že základním předpisem práva hmotného v oblasti vymáhání pohledávek je občanský zákoník. Naproti tomu procesní lhůty jsou uvedeny v předpisech procesních. Pro naši potřebuje tímto předpisem především občanský soudní řád. Procesní lhůty se týkají podání účastníků poté, co byla podána žaloba. To znamená, že půjde o jakékoli odpovědi na výzvu soudu, podání odvolání a dalších opravných prostředků a tak dále.

Hmotněprávní lhůta tedy znamená, že poslední den lhůty musí být návrh doručím soudu. Proti tomuto U procesní lhůty stačí že poslední den lhůty byl návrh předán poštovní přepravě.

Žalobce

Žalobce by se měl označit tak, jak označen být má. Podnikatelé, fyzické osoby by se měli vždy označovat jménem a příjmením, a nikoli nějakou uměle vytvořenou zkratkou. Dále by se měly identifikovat identifikačním číslem, popřípadě například datem narození. Je zapotřebí uvést i bydliště či sídlo odpovídající reálnému stavu. To je proto, aby soud mohl řádně a včas doručovat.

I když žalobce bude společenství vlastníků, jménem společenství vlastníků řízení vystupuje jeho statutární orgán, tedy nejčastěji výbor. Procesní úkony je tak výboru oprávněn činit samostatně, a to i tehdy, jde-li o úkony písemné. Kromě toho může společenství vlastníků samozřejmě pověřit svým zastoupením jinou osobu, typicky advokáta.

Žalovaný

Dále je třeba řádně označit toho, vůči komu žaloba směřuje, proto platí stejné pravidla jako u žalobce. Pokud ale u právnické osoby nebo i osoby fyzické dojde k tomu, že sídlo či místo podnikání uvedené v obchodním rejstříku nebo živnostenským oprávnění je odlišné od skutečnosti, je zapotřebí k žalobě dodat, že adresa adresa pro doručování zní tak, jaká je reálná situace.

Pokud jde o doklad podnikání žalobce žalovaného, nejsou občanským soudním řádem předepsaný jako součástí návrhu.

Obsah žalobního návrhu

Nyní k samostatnému obsahu žalobního návrhu. V žádném případě občanský soudní řád neklade na první místo přesné právní zdůvodnění žaloby. Naopak, každý žalobce by měl vědět, že tuto stránku si soud hodnotí sám a spíše nerad, když je žalobcem poučování.

Pro žalobce by měla platit základní zásada, kterou je věcnost a přehlednost návrhu.

Žalobce by měl přesně a logicky popsat, jak mu jim tvrzený a uplatněný nárok vznikl. Žalobce by tedy měl popsat vznik své pohledávky a měl by uvést, proč se rozhodl podat žalobu. To znamená, že se snažil smírné řešení věci, ale protistrana na něj nepřistoupila. A rovněž uvést, že žalovanému směřoval před žalobní výzvu k úhradě, ovšem bez výsledku.

Dále by měl žalobce uvést důkazy o svých tvrzeních. To znamená, že kromě listin může žalobce požadovat provedení jakýchkoliv důkazů. V českém právním řádu existuje procesní zásada volného hodnocení důkazů. To znamená, že žádný navržený důkazní prostředek nemá vyšší sílu než jiný důkazní prostředek a soud je povinen hodnotit veškeré důkazy podle této zásady ve vzájemných souvislostech.

Občanská soudní řízení je založeno na zásadě ústnosti. To znamená, že na prvním místě jsou prováděny výslechy účastníků nebo dalších osob, především svědků.

To ale neznamená, že by tyto důkazy měli přednost např. před listina mi, což je základní rozdíl oproti správnímu řízení, kde může být důkaz nahrazen Čestný prohlášení. Takovou možnost občanský soudní řád nezmiňuje a dává přednost svědků. Soud spíše vychází z písemných dokladů osvědčující vznik určitého právního vztahu či jeho změnu nebo zánik.

V každém případě však musí žalobce požadovat provedení konkrétních důkazů.

Je-li zde ovšem obava, že určitý důkaz již nebude možné provést, může žalobce přímo v žalobním návrhu požádat soud, aby předběžně zajistil důkaz. To může být například tehdy, jestliže se jedná určité zboží, které podléhá rychlé zkáze. Zde by mohl žalobce požádat soud, aby bez ohledu na vše ostatní zabezpečil okamžitě že to je znalecké zjištění stavu tohoto zboží, protože pozdějším chemickým procesem by takovéto zboží ztratilo vlastnosti, které má v určitém okamžiku. Soud by měl tomuto vyhovět.

Žalobní návrh by měl být zakončím takzvaným Petitem, neboli návrhem, jak má být rozhodnuto.

Jelikož je problematika v rámci dluhů SVJ velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde. Váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.