logo

 

D & D servis, s.r.o. 

Sulanského 693/8a

149 00, Praha 11

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Vzor prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví

Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým vzniká bytové spoluvlastnictví, tj. jsou vymezeny jednotky a definovány další zákonem vymezené náležitosti.

Prohlášení je možno učinit pouze tehdy, pokud je součástí věci nemovité dům s alespoň dvěma byty nebo nebytovými prostory. Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb. - dále jen NOZ) opustil původně užívaný pojem „prohlášení vlastníka“. Prohlášení totiž může učinit nejenom vlastník, ale i jiné k tomu oprávněné osoby. Může to být například osoba oprávněná ze služebnosti práva stavby. Původcem prohlášení může být též soud, a to postupem dle § 1165 NOZ.

Prohlášení musí obsahovat alespoň všechny zákonem stanovené náležitosti a přílohy. Bez nich nemohou být jednotky zapsány do katastru nemovitostí.

 

Přemysl Klihovka
r. č.: ...................................
trvale bytem ..............................,
Praha 11 - Chodov, PSČ 149 00

(dále jen „Vlastník“)

 

níže uvedené dne, měsíce a roku činí toto

Prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví

podle § 1166 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění k pozemku p. č. 2222, jehož součástí je budova č. p. 333, to vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, kterým jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky a definovány další zákonem stanovené náležitosti.

(dále jen „Prohlášení“)

----------------------------------------

Vlastník prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1166 zákona č. 89/2012 občanský zákoník rozděluje své vlastnické právo k níže specifikovanému pozemku, jehož součástí je též vlastnické právo k domu, na vlastnické právo k jednotkám, a to následovně:

I. Údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území

 1. Předmětem tohoto prohlášení je pozemek p.č. 2222, jehož součástí je budova č.p. 333, to vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen „Pozemek“ a „Budova“).

 2. Pozemek, jehož součástí je Budova, je ve výlučném vlastnictví Vlastníka. Pozemek spolu s Budovou jsou zapsány na LV č . 8888 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, KP Praha, k.ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

II. Vymezení jednotek

Vlastník prohlašuje, že vymezuje v Budově jednotky následovně:

 1. Údaje o jednotce - pojmenování a označení jednotlivých bytů či nebytových prostor

  1. Jednotka č. 333/1 je nebytová jednotka (jiný nebytový prostor) umístěná v 1.podzemním a 1.nadzemním podlaží Budovy. Jednotka se skládá z 6 kanceláří a sociálního zařízení. Celková výměra podlahové plochy jednotky je 100 m2.
  2. iiJednotka č. 333/2 je nebytová jednotka (atelier) umístěná v 1. nadzemním podlaží Budovy. Jednotka se skládá z atelieru, předsíně, chodby a WC. Celková výměra podlahové plochy jednotky je 35 m 2.
  3. Jednotka č. 333/3 je byt umístěný ve 2. nadzemním podlaží Budovy. Jednotka se skládá z koupelny, ložnice, pracovny, obývacího pokoje s kuchyňským koutem a chodby. Celková výměra podlahové plochy jednotky je 92 m2.

  4. Jednotka č. 333/4 je byt umístěný ve 2. nadzemním podlaží Budovy. Jednotka se skládá z koupelny, ložnice, pracovny, obývacího pokoje s kuchyňským koutem a chodby. Celková výměra podlahové plochy jednotky je 70 m2.

  5. Jednotka č. 333/5 je byt umístěný ve 3. nadzemním podlaží Budovy. Jednotka se skládá z koupelny, ložnice - 2x, pracovny, obývacího pokoje s kuchyňským koutem a chodby. Celková výměra podlahové plochy jednotky je 97 m2. S bytem je výhradně užíván balkon o výměře 1,67 m2.

Součástí všech jednotek jsou jejich veškeré vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, topení vč. radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní okna a dveře, podlahová krytina, vnitřní osvětlení, obklady stěn a vnitřní omítky.

Jednotka je ohraničena vstupními dveřmi k jednotce, vnitřní stranou obvodových zdí jednotky, vnitřní stranou vodorovných konstrukcí podlah a stropů jednotky. Podlahy jsou společnými částmi Budovy, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí Budovy.

 1. b) Údaje o jednotce - určení a popis společných částí nemovité věci se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze

Společnými částmi Budovy jako částmi podstatnými pro zachování Budovy včetně jejích hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu, jsou zejména:

 1. základy včetně izolací, obvodové a nosné stěny;

 2. střecha včetně klempířských prvků;

 3. nosné svislé a vodorovné konstrukce;

 4. vchod do Budovy;

 5. chodby ve všech podlažích Budovy;

 6. schodiště ve všech podlažích Budovy;

 7. dveře přímo přístupné ze společných částí; v případě vstupních dveří do jednotky pouze v rozsahu její vnější strany;

 8. společná technická zařízení /domovní jističe, hlavní uzávěry apod./;

 9. rozvody studené vody, kanalizace, elektřiny, plynu;

 10. komínová tělesa;

 11. sklepní kóje č. 1-10 umístěné v 1. podzemním podlaží Budovy;
 12. místnost pro úklid umístěná v 1. podzemním podlaží;
 13. půda umístěná v 6. nadzemním podlaží Budovy;
 14. balkóny přiléhající k bytům, které jsou však povinni udržovat vlastníci jednotek, kteří je užívají.
 1. c) Údaje o jednotce zejména - velikost podílů na společných částech

Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných částech Budovy, které jsou společné pro všechny jednotky v Budově, se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v Budově. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou pro každou jednotku následující:

spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 333/1 činí 100/394

spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 333/2 činí 35/394

spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 333/3 činí 92/394

spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 333/4 činí 70/394

spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 333/5 činí 97/394

III. Věcná a jiná práva a jaké závady, které přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce

 1. Vlastník Budovy prohlašuje, že na Pozemku, jehož součástí je Budova, neváznou ke dni podpisu tohoto Prohlášení žádné právní povinnosti, zástavní práva, služebnosti a ani věcná břemena, s výjimkou:

  • - zástavního práva smluvního, zřízeného na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 14. 1. 2014, právní účinky vkladu práva ke dni 14. 1. 2014 (V-68025/2014) za účelem zajištění pohledávky do výše 20 000 000 Kč ve prospěch Banky Flora a.s., IČ 55555555, se sídlem Lobkovická 17, Brno
 2. Vlastník je nositelem práv a závazků vyplývajících ze smluvních vztahů, které založil v souvislosti se zajištěním provozu Budovy a poskytováním služeb spojených s užíváním jednotek:

  1. smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod,

  2. smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ AKTIV STANDARD.

 3. Všechna práva a závady uvedená vodstavci 1. a 2. tohoto článku přecházejí okamžikem vzniku vlastnického práva k jednotce na vlastníka jednotky.

IV. Stanovy společenství vlastníků a správce, pravidla pro správu Budovy, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou Budovy a Pozemku

1. Stanovy

Pro případ, že v budoucnosti vznikne vlastnické právo k jednotkám v Budově nejméně třem různým vlastníkům, určuje Vlastník obsah stanov společenství vlastníků, tak jak je obsažen v Příloze č. 1 tohoto Prohlášení. Do doby vzniku společenství vlastníků se budou pravidla pro správu Budovy, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou Budovy a Pozemku řídit pravidly uvedenými v odstavci 2. tohoto článku.

2. Správce, pravidla pro správu Budovy, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou Budovy a Pozemku

Do doby vzniku společenství vlastníků je správcem Vlastník.

Do doby vzniku společenství vlastníků určuje Vlastník následující pravidla:

 1. Každý vlastník jednotky je oprávněn užívat společná zařízení Budovy, a to do té míry, dokud tím neporušuje stejná práva ostatních vlastníků.
  Ve společných prostorách není dovoleno odkládat jakékoliv předměty, pokud není vlastníky odsouhlaseno jinak, a tyto prostory slouží výhradně k účelům, k nimž jsou stavebně určeny.

 2. Jednotlivým vlastníkům jsou zakázány jakékoliv zásahy do společného majetku, pokud nebyly předem odsouhlaseny, alespoň nadpoloviční většinou hlasů vlastníků. Dojde-li ze strany vlastníka k porušení tohoto zákazu, je povinností tohoto vlastníka uvést věc do původního stavu, a to na vlastní náklady, a uhradit ostatním vlastníkům škodu s tím spojenou.

 3. Každý vlastník jednotky je povinen provádět údržbu a opravy částí Budovy v jeho výlučném vlastnictví a opravy společných částí, které jsou ve výhradním užívání tohoto vlastníka jednotky.

 4. Vlastník jednotky na požádání a po předcházejícím písemném ohlášení musí Vlastníkovi jako správci umožnit provádění kontrol ve vlastní jednotce, které jsou nezbytné pro společné části Budovy a v zájmu všech i jednotlivých vlastníků jednotek.

 5. Vlastníci jsou povinni dříve, než zahájí ve vlastní jednotce jakékoliv práce stavebního charakteru informovat o tomto záměru Vlastníka. Vlastníci nesmí bez předchozího projednání s ostatními vlastníky provádět práce, které by zasahovaly do nosných konstrukcí Budovy, nebo které by mohly nějakým způsobem ovlivnit vzhled Budovy jako celku či jejich společných částí. Vlastníci jsou povinni během prací dodržovat platné právní předpisy.

 6. Každý vlastník je odpovědný za škody na společném majetku, které způsobil on sám, nebo osoby, zvířata, či věci, za něž nese odpovědnost.

 7. V případě porušení obvyklých norem soužití nebo zásad daných správcem, vztahujících se ke společnému vlastnictví, musí správce vyzvat písemnou formou odpovědného vlastníka k jejich dodržování.

 8. Pro rozhodování o společných částech je rozhodující nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků jednotek počítaná dle spoluvlastnických podílů jednotlivých jednotek na společných částech.

Příspěvky na náklady spojené se správou Budovy a Pozemku

 1. 9. Vlastník jako správce je povinen evidovat náklady na správu Budovy podle druhu nákladů. Vlastník jako správce sestavuje na každý rok orientační rozpočet, který představuje přehled plánovaných nákladů a zdrojů jejich krytí. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření v běžném roce a vytvoření dostatečně velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí plánované v letech budoucích.
 2. 10. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou, údržbou a opravami Budovy podle velikosti svých spoluvlastnických podílů a v souladu s tím, jak bude výše příspěvků odhlasována vlastníky.
 3. 11. Vlastníci jednotek jsou povinni platit měsíčně předem na účet k tomu určený zálohy na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (služby) a zálohy na úhradu nákladů spojených se správou Budovy a Pozemku. Výše záloh a termíny jejich splatnosti stanoví Vlastník jako správce po projednání ostatními vlastníky a v závislosti na předpokládaných nákladech v příslušném zúčtovacím období. Pro rozhodování je rozhodující nadpoloviční většina hlasů vlastníků všech jednotek počítaná dle spoluvlastnických podílů jednotek na společných částech.
 4. 12. Vyúčtování záloh provede Vlastník jako správce nejpozději do 15. března následujícího kalendářního roku po roce účtovaném. Zjištěný přeplatek uhradí Vlastník vlastníku jednotky nejpozději do 30 dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník povinen uhradit správci zjištěný nedoplatek. Vlastník jako Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu dlouhodobých záloh finančních prostředků minimálně jedenkrát za rok.

Na společné vlastnictví uzavře Vlastník jako správce živelní a odpovědnostní pojištění.

 1. 13. Náklady na správu představují zejména:
  1. náklady na opravy a údržbu společných částí Budovy (kromě běžné údržby), včetně havárií,

  2. pojištění Budovy,

  3. odměna správce, jejíž výši určují vlastníci jednotek,

  4. ostatní náklady vztahující se přímo k Budově a Pozemku.

Náklady spojené s užíváním bytů, společných a jiných prostor představují zejména:

 1. e) veškeré náklady na běžný provoz Budovy (úklid apod.),
 2. f) spotřeba energií ve společných a jiných částech Budovy,
 3. g) odvoz odpadu,
 4. h) spotřeba vody ve společných a jiných prostorách Budovy.

Na úhradě nákladů ad a) - e) se vlastníci podílejí podle velikosti svých spoluvlastnických podílů.

Na úhradě nákladů ad f) - i) se vlastníci podílejí podle počtu osob jednotku užívajících.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Toto prohlášení se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, 1 vyhotovení bude použito pro účely vkladu do katastru nemovitostí.

 2. Přílohami tohoto prohlášení jsou:

Příloha č. 1 - Stanovy budoucího společenství vlastníků

Příloha č. 2 - Půdorysy všech podlaží a jejich schémata určující polohu jednotek a společných částí Budovy s údaji o podlahových plochách jednotek

V __________ dne __________

____________________
...................................

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu