logo

 

D & D servis, s.r.o. 

Sulanského 693/8a

149 00, Praha 11

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Hlasování manželů v SVJ

Musí mít účastník schůze v případě podílového spoluvlastnictví a v případě společného jmění manželů plnou moc od druhého manžela, nebo spoluvlastníka jednotky? Pokud není možnost zastoupení na základě plné moci uvedena ve stávajících stanovách SVJ, je to možné i tak? Na schůzi shromáždění vlastníků jednotek přijde jen jeden z manželů, a když nebude mít zplnomocnění od druhého, tak nemůže na schůzi SVJ hlasovat? Ve většině případů jsme rádi, že je vůbec schůze usnášeníschopná, že přijde alespoň jeden z manželů. Je možné toto ošetřit nějak ve stanovách, které budou SVJ přijímat? Třeba ve smyslu, že stačí účast pouze jednoho z manželů bez plné moci?

U spoluvlastníků to celkem chápu, ale manželé? Určitě bychom s tím měli problém.

Odpověď:

1) Záležitost, kdy podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (vydaného za účinnosti předchozího zákona o vlastnictví bytů, avšak použitelného i po 1. 1. 2014, pokud nedojde k jinému rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR) se může nechat člen SVJ zastoupit na shromáždění pouze v případě, že to umožňují stanovy SVJ, se v žádném případě netýká „společného zástupce“ spoluvlastníků jednotky nebo manželů majících jednotku ve společném jmění. Podle § 1185 odst. 2 NOZ je stanovena zcela nová povinnost spoluvlastníků jednotky nebo manželů majících jednotku ve společném jmění, zmocnit společného zástupce pro výkon jejich práv vůči SVJ (v čemž je zahrnuto také právo účastnit se a hlasovat na shromáždění). Pro praxi v SVJ to znamená, že i v případě, kdy stanovy SVJ nemají výslovné ustanovení o tom, že se člen může nechat zastoupit na shromáždění jiným členem SVJ či jinou osobou, platí uvedená zákonná povinnost (a právo) spoluvlastníků jednotek či manželů majících jednotku ve společném jmění zmocnit „společného zástupce“ podle § 1185 odst. 2 NOZ.

Tato povinnost je v NOZ zařazena zcela nově (oproti předchozímu zákonu o vlastnictví bytů - dále jen „ZOVB“). Za účinnosti předchozího ZOVB rovněž zastupoval spoluvlastníky jednotky na shromáždění zmocněný zástupce (zmocněnec) na základě písemné plné moci, udělené podle ustanovení tehdejšího občanského zákoníku o zastupování na základě plné moci (nejednalo se však o institut „společného zástupce“). V případě manželů, majících jednotku ve společném jmění, se však na shromáždění mohl účastnit a hlasovat kterýkoliv z manželů, aniž by k tomu potřeboval plnou moc.

Zmocnění „společného zástupce“ spoluvlastníků jednotky nebo manželů podle § 1185 odst. 2NOZ je zvláštním druhem zmocnění (z hlediska jeho obsahu), jehož rámec je vymezen uvedeným ustanovením NOZ, tj. společný zástupce může zastupovat spoluvlastníky či manžele výlučně v rozsahu stanoveném v § 1185 NOZ, tedy výlučně při výkonu jejich práv vůči osobě odpovědné za správu domu (osobou odpovědnou za správu domu je podle § 1190NOZ společenství vlastníků jednotek a nevzniklo-li SVJ, je osobou odpovědnou za správu domu správce).

Otázkou může být, zda musí být v tomto případě plná moc písemná či nikoliv; zde se mohou vyskytovat různé názory. Spíše však se lze přiklonit k názorům, že má mít tato plná moc písemnou formu, a to s ohledem na § 441 odst. 2 NOZ, podle něhož musí být plná moc písemná v případě, jestliže se netýká zastoupení jen určitého právního jednání. Plná moc pro „společného zástupce“ se netýká jen určitého právního jednání, jak to plyne již z povahy a rozsahu tohoto zmocnění podle § 1185 odst. 2 NOZ.

2) Nejen Vás, ale také většinu odborné veřejnosti překvapilo, že se tato nová povinnost k určení společného zástupce vztáhla také na manžele, kteří mají jednotku ve společném jmění, když jinak je kterýkoliv z manželů oprávněn jednat jménem manželů v běžných záležitostech. Proto také za účinnosti zákona o vlastnictví bytů byl kterýkoliv z manželů oprávněn jednat jménem obou manželů v běžných záležitostech ve vztahu k SVJ a také účastnit se a hlasovat na shromáždění. Lze tedy diskutovat o tom, zda jde v případě manželů o vhodné legislativní řešení v § 1185 odst. 2 NOZ, avšak v současné době je nezbytné i toto zákonné ustanovení respektovat, dokud nebude případně změněno. (V rámci současného soustřeďování námětů pro budoucí novelizaci některých ustanovení NOZ jsou mezi nimi také náměty na zrušení této povinnosti pro manžele mající jednotku ve společném jmění.)

V současné době však nemůžete ve stanovách SVJ tuto záležitost upravit jinak (např. že se může účastnit a hlasovat na shromáždění kterýkoliv z manželů bez plné moci), protože by jiná úprava byla v rozporu s uvedeným zákonným ustanovením.

3) S ohledem na uvedený § 1185 odst. 2 NOZ je potřebné projednat se spoluvlastníky jednotek a s manžely, majícími jednotku ve společném jmění, aby vyhotovili jednoduchou písemnou plnou moc pro „společného zástupce“ podle § 1185 odst. 2 NOZ k výkonu práv spoluvlastníků (manželů) vůči SVJ, včetně účasti a hlasování na shromáždění.

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu