Zápis do veřejného rejstříku

Zápis do veřejného rejstříku

Otázka

Jaký je postup zápisu výboru do veřejného rejstříku?

Odpověď

Zápis do veřejného rejstříku

Do veřejného rejstříku se zapisuje jméno a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce. K zápisu do veřejného rejstříku se pak dokládá:

  1. souhlas členů statutárního orgánu se svým zápisem do veřejného rejstříku v rámci zápisu společenství, to vše ve smyslu § 12 ZVR; souhlas musí mít úředně ověřený podpis,
  2. pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, tak zmocnění pro fyzickou osobu, která ji bude ve statutárním orgánu zastupovat, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu,
  3. čestné prohlášení členů statutárního orgánu ve smyslu odst. 2 komentovaného ustanovení, že jsou svéprávní a bezúhonní ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
  4. pokud je statutárním orgánem společenství výbor, pak může být doložen též zápis z jednání výboru o volbě předsedy výboru.

Shromáždění také rozhoduje o odměně členů statutárního orgánu.

Odstoupení z funkce

Členové výboru nebo předseda společenství vlastníků může ze své funkce odstoupit. Učiní tak prohlášením došlým společenství a jeho funkce v takovém případě zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení o odstoupení (§ 160).

Fakultativní orgány

Společenství vlastníků může vytvářet libovolné fakultativní orgány. Tyto orgány mohou však být zřízeny pouze stanovami společenství a nesmějí rozhodovat o záležitostech, které spadají do působnosti shromáždění nebo statutárního orgánu (výbor nebo předseda společenství vlastníků). U fakultativních orgánů musejí stanovy podrobně upravit např. působnost orgánu, počet jeho členů, způsob svolávání orgánu k jednání, délku funkčního období členů apod. Bez této podrobné úpravy by fakultativní orgán mohl být nefunkční. Členové fakultativních orgánů mohou být voleni pouze shromážděním.

Povinnosti členů orgánů společenství

Pro členy orgánů společenství platí stejná pravidla jako pro jednání členů jiných právnických osob. Musí ji tedy vykonávat s péčí řádného hospodáře, ručí věřiteli za případnou škodu, kterou způsobil společenství porušením povinnosti při výkonu funkce, apod. (viz komentář § 159).

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.