Přijaté úhrady úroků z prodlení, smluvních pokut a ostatních sankcí

Úhrady úroků z prodlení

Otázka

Jsou úroky z prodlení příjmem SVJ, který musí být daněn?

Odpověď

Přijaté úhrady úroků z prodlení, smluvních pokut a ostatních sankcí

Náklady a výnosy, to je účetním jednotkám účtující dle vyhlášky číslo 500/2002 Sb., platí dle mého názoru obecné závěry uvedené v této interpretaci i pro uživatele účetního standardu číslo 412 – náklady a výnosy, tzn. i pro společenství vlastníků.

Ze závěru uvedených platí pro společenství vlastníků následující:
  • o pohledávce z titulu příslušenství ve prospěch výnosů společenství vlastníků účtuje nejdříve ke dni, kdy využil svého práva požadovat příslušenství a uplatnil svůj požadavek vůči dlužníkovi. Za uplatnění svého práva a sdělení této skutečnosti dlužníkovi se považuje je úplatně ní příslušenství v rámci soudního činného vymáhání pohledávky. To za předpokladu, že je dostatečná Míra jistoty, že bude pohledávka s příslušenstvím splacena,
  • společenství vlastníků účtuje v rozsahu, v jakém je oprávněna příslušenství požadovat a současně má v úmyslu toto právo uplatnit, přičemž z hlediska ocenění pohledávky s příslušenstvím je nutné, aby celková hodnota pohledávky s příslušenstvím nepřevýšila částku, kterou lze při dostatečné míře jistoty od dlužníka získat.

Předpis pohledávky že sankcí předepsaných k úhradě vlastníků nebo 3. osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenství vlastníků se pak účtu je obvykle prostřednictvím účtu 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Z hlediska daně z příjmu právnických osob se tento výnos považuje za standardní zdanitelný výnos společenství. V souladu s ustanovením paragrafu 23 odst. 3 písm. A bodu 6 a odstavce B bodu 1. ZDP podléhá zdanění až v tom zdaňovacím období ve kterém byl danému společenství vlastníků reálně uhrazen (pozor, za úhradu se považuje například i zápočet pohledávek, což má význam zejména v případě smluvních pokut uplatněných vůči různým dodavatelům, například stavebních prací). Rovněž stojí za zmínku, že s tímto druhem výnosu poměrně často nesouvisí

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.