Oprava, rekonstrukce - společné části

Oprava, rekonstrukce polečné části

Otázka:

Naše SVJ chce provést rekonstrukci sklepů. Kdo rozhoduje o tom, zda rekosntrukci provést či nikoliv? Kolik potřebujeme hlasů, aby bylo schváleno, pokud musí schválit shromáždění.

Odpověď

Suterén domu včetně sklepních kójí je společnou částí domu. O jeho rekonstrukci tedy rozhoduje společenství vlastníků, a to buď výbor, pokud se jedná o menší stavební úpravu či opravu – náklady nepřekročí částku stanovenou prováděcím právním předpisem, konkrétně se jedná o ust. § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, kde je jako limit uvedena částka 1 000 Kč v průměru na každou jednotku. Pokud náklady na opravu či stavební úpravu překročí tento limit, musí o uvedeném rozhodnout shromáždění vlastníků. Uvedené platí za předpokladu, že stanovy neurčí finanční limit jinak

Zde nejspíše půjde o nákladnější opravu společných částí domu, a proto rozhodnutí o její realizaci spadá do působnosti shromáždění, a to na základě ust. § 1208 písm. f) bod 7. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Pokud stanovy neurčují pro rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem, vyšší kvorum, postačí v souladu s ust. § 1206 občanského zákoníku souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, přičemž shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů

Pokud bude rozhodnutí přijato výše uvedeným způsobem, není třeba se dále zabývat nesouhlasy jednotlivců, nicméně je dobré vědět, že dle ust. § 1209 odst. 1 občanského zákoníku přehlasovaný vlastník může, pokud je pro to důležitý důvod, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl, toto může učinit do tří měsíců od přijetí rozhodnutí, resp. od okamžiku, kdy se o něm mohl dozvědět.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.