Směrnice SVJ pro stanovení nákladů

Směrnice SVJ pro stanovení nákladů

Otázka:

Jak připravit pravidla pro rozúčtování službe SVJ?

Odpověď

Njlepší postup je připravení Směrnice SVJ pro stanovení nákladů na plnění poskytovaná s užíváním bytů. Jak taková směrnice vypadá popisujeme níže.

Směrnice SVJ pro stanovení nákladů na plnění poskytovaná s užíváním bytů

Čl. 1

Předmět úpravy

1. Tyto směrnice upravují podle čl. …. stanov společenství vlastníků jednotek ……… (dále jen „SVJ”) a v souladu se zvláštním právním předpisem1 postup stanovení nákladů na jednotlivá plnění poskytovaná s užíváním bytů (dále jen „služby”) způsob rozúčtování těchto nákladů na vlastníky bytů a stanovení výše a vyúčtování záloh na jejich úhradu.

2. Tyto směrnice se přiměřeně použijí i na nebytové prostory v domě.

Čl. 2

Rozsah poskytovaných služeb

SVJ zajišťuje pro vlastníky bytů tyto služby:

dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody,

dodávku vody a odvádění odpadních vod,

provoz výtahu,

osvětlení společných prostor v domě,

úklid společných prostor v domě a pozemku příslušejícího k domu,

příjem rozhlasového a televizního signálu,

odvoz komunálního odpadu.

STANOVENÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY A JEJICH ROZÚČTOVÁNÍ NA VLASTNÍKY BYTŮ

Čl. 3

Dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody

1. Do nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody z domovní kotelny (provoz zajišťuje zaměstnanec SVJ) se zahrnují náklady na:

mzdu zaměstnance včetně povinného pojistného,

spotřebu paliva,

spotřebu elektrické energie na provoz kotelny (je-li samostatně měřena),

chemikálie pro úpravu technologické vody (její spotřeba není samostatně měře

materiál na údržbu a drobné opravy zajišťované obsluhou kotelny.

2. Do nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se nezahrnují opravy (vyjma oprav uvedených v odst. 1), výdaje na modernizace a rekonstrukce2 zařízení kotelny, náklady na revize kotelny, pořízení, ověřování, opravy a výměnu vodoměrů v bytech a přístrojů sloužících k rozúčtování nákladů na teplo na jednotlivé vlastníky bytů, náklady spojené s rozúčtováním a vyúčtováním této služby s jednotlivými vlastníky bytů, ani spotřeba vody použité pro přípravu teplé vody (je zahrnuta do nákladů na dodávku vody podle čl. 4.

4. Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují podle zvláštního právního předpisu3.

Čl. 4

Dodávka vody a odvádění odpadních vod

1. Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod tvoří cena této služby uhrazená dodavateli.

2. Do nákladů na dodávku vody a odvádění odpadních vod se nezahrnují náklady na pořízení, ověřování, opravy a výměny vodoměrů, náklady na opravy rozvodů vody a odpadních vod v domě, včetně jejich výměny, náklady spojené s rozúčtováním a vyúčtováním této služby s jednotlivými vlastníky bytů.

3. Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtuje na vlastníky bytů v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech v bytech.

Čl. 5

Provoz výtahu

1. Do nákladů na provoz výtahu se zahrnují náklady na:

spotřebu elektrické energie na provoz výtahu (je-li samostatně měřena),

mazání výtahu, včetně mazacích tuků a olejů,

vyprošťování osob z výtahu,

údržbu a malé opravy k zabezpečení provozuschopného stavu výtahu a k odstranění nepojízdnosti výtahu,

čištění šachty a šachetní prohlubně,

vyproštění předmětů spadlých do prohlubně šachty, nebo uvízlých v kleci,

obnovu poškozených předepsaných návodů a štítků na šachetních dveřích a v kleci výtahu,

opravy svítidla v kabině, vč. výměny žárovky,

nátěry kabiny, šachetních dveří a šachty,

výměnu rozbitých skel výtahu nebo šachetních dveří.

2. Do nákladů na provoz výtahu se nezahrnují střední a generální opravy výtahu (např. výměna hnacího zařízení, lan, vodících lišt, kabiny) a výdaje na modernizace a rekonstrukce výtahu.

3. Náklady na provoz výtahu se rozúčtují pouze na vlastníky bytů umístěných od 3. nadzemního podlaží výše, a to podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování

Čl. 6

Osvětlení společných prostor v domě

1. Do nákladů na osvětlení společných prostor v domě se zahrnují náklady na:

spotřebu elektrické energie včetně nájemného za společné elektroměry,

údržbu rozvodů elektřiny (např. dotahování svorek)

výměnu žárovek a zářivek,

opravy a výměnu vypínačů, spínačů, schodišťových automatů a jističů,

opravy a výměnu osvětlovacích těles.

2. Do nákladů na osvětlení společných prostor v domě se nezahrnují náklady na výměnu stávajících rozvodů elektřiny, ani vybudování rozvodů nových.

3. Náklady na osvětlení společných prostor v domě se rozúčtují na vlastníky bytů podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování5.

Čl. 7

Úklid společných prostor v domě a pozemku příslušejícího k domu

1. Náklady na úklid společných prostor a pozemku (běžný úklid společných prostor a úklid pozemku včetně odklízení sněhu zajišťuje zaměstnanec SVJ) zahrnují náklady na:

mzdu zaměstnance, včetně povinného pojistného,

úklidové prostředky a pomůcky, včetně pracovních ochranných pomůcek,

čištění oken ve společných prostorách (zajišťováno dodavatelsky),

úklid pozemku příslušejícího k domu a odklízení sněhu.

2. Náklady na úklid společných prostor a pozemku se rozúčtují na vlastníky bytů podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování6.

Čl. 8

1. Příjem rozhlasového a televizního signálu je zajišťován prostřednictvím společné antény a náklady na něj zahrnují náklady na:

spotřebu elektrické energie (je-li samostatně měřena),

údržbu a opravy, včetně výměn jednotlivých částí antény (např. rozbočovačů a zesilovačů).

2. Náklady na příjem rozhlasového a televizního signálu nezahrnují náklady na výměnu antény a rozvodných kabelů.

3. Náklady na příjem rozhlasového a televizního signálu se rozúčtuje na vlastníky bytů podle počtu kabelových zásuvek v bytě.

Čl. 9

Odvoz komunálního odpadu

1. Náklady na odvoz komunálního odpadu zahrnují cenu uhrazenou dodavateli této služby.

2. Náklady na odvoz komunálního odpadu se rozúčtuje na vlastníky bytů podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování7.

Čl. 10

Zúčtovací období, výše a splatnost záloh

1. Zúčtovacím obdobím, za které SVJ provede rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, je kalendářní rok.

2. Při stanovení záloh na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se postupuje podle zvláštního právního předpisu8.

3. Náklady na služby hradí vlastníci bytů měsíčními zálohami ve výši 1/12 předpokládaných ročních nákladů připadajících na příslušný byt.

4. Zálohy na služby jsou splatné spolu s příspěvkem na správu domu a pozemku vždy do ….. dne každého měsíce.

Čl. 11

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

1. Při vyúčtování dodávky tepla a centralizovaného poskytování teplé vody se postupuje podle zvláštního právního předpisu9.

2. Vyúčtování služeb s údaji o výši celkových nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb a o celkové výši přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše rozdílů byla zřejmá a zkontrolovatelná z hlediska stanoveného způsobu rozúčtování nákladů na jednotlivé služby, a s uvedením konečného rozdílu (přeplatku nebo nedoplatku) doručí SVJ vlastníkům bytů nejpozději do 4 kalendářních měsíců od skončení zúčtovacího období.

3. Rozdíly z vyúčtování jsou splatné nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování vlastníkovi bytu.

4. Na základě písemné žádosti SVJ nejpozději do 5 měsíců od skončení zúčtovacího období doloží vlastníkovi bytu náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování a umožní mu pořízení kopie podkladů na jeho náklad.

5. Případné námitky k vyúčtování předloží vlastník bytu SVJ neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od dne doručení vyúčtování od doručení vyúčtování, popř. doložení dokladů podle odstavce 4. SVJ musí vyřídit uplatněné námitky nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

Čl. 12

Zvláštní ustanovení

1. V případě nejasnosti rozhodne o zahrnutí konkrétních částek do nákladů na jednotlivé služby představenstvo statutární orgán SVJ.

2. Vlastník bytu oznámí SVJ písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování, kterými jsou vlastník bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, přitom se nemusí jednat o souvislou dobu.

Směrnice byly schváleny shromážděním SVJ dne ………………………. a použijí se poprvé pro zúčtovací období 2021.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.