Pronájem společných prostor v domě SVJ

Pronájem společných prostor v domě SVJ

Otázka:

Vím, že SVJ zastupuje vlastníky a že daňovou povinnost mají oni, i když zisk z pronájmu zůstane na účtu SVJ. Podle jiného výkladu, resp. spíše druhé varianty je i možné, aby vlastníci pronajali předmětný prostor SVJ bezúplatně s možností podnájmu třetí osobě a tím daňovou povinnost převedli na SVJ.

Odpověď:

Podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, které je prováděcím předpisem k občanskému zákoníku (NOZ), je společenství vlastníků oprávněno sjednávat smlouvy týkající se nájmu společných částí domu (§ 10 odst. 1 písm. d). Příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, tedy i nájemné z jejich pronájmu, se ale považují za příjmy jednotlivých vlastníků jednotek, nikoliv za příjem SVJ (§ 16 odst. 2 písm. a).

SVJ je právnickou osobou s omezenou působností, její činnost spočívá výlučně v zajišťování správy domu a pozemku, může nabývat práva a zavazovat se k povinnostem pouze za tímto účelem a nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání jiných osob (§ 1194 NOZ). Z těchto omezení vyplývá, že SVJ si nemůže pronajmout (ani bezplatně vypůjčit) společné části za účelem jejich podnájmu třetí osobě. Jinak by tomu bylo, kdyby SVJ chtělo společné části využívat pro své potřeby, tedy pro zajišťování správy domu a pozemku – v takovém případě by ale neuzavíralo s vlastníky jednotek žádnou smlouvu.

Na závěr upozorňuji, že nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné (§ 2201 NOZ). Nájem obecně tedy nemůže být nikdy bezúplatný. Bezúplatné přenechání věci k užití jinému by se upravilo smlouvou o výpůjčce (§ 2193 – 2200 NOZ).

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.