Přenesení odpovědnosti výboru

Přenesení odpovědnosti výboru

Otázka:

Jak je to obecně s přenesením odpovědnosti výboru SVJ na ostatní členy SVJ? V našem případě SVJ nechalo v řádném termínu provést revizi rozvodů plynu v domě. Pro odstranění závad technik doporučil celkovou rekonstrukci plynovodního potrubí (zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu po odstranění závad). Výbor zajistil cenovou nabídku na odstranění závad vyplývajících z revize, kterou předložil shromáždění na schůzi. Vzhledem k výši nákladů na rekonstrukci shromáždění rozhodlo, že se rekonstrukce neuskuteční. Prosím o informaci, jestli je tímto rozhodnutím zároveň výbor zbaven odpovědnosti za případné škody, vzniklé v důsledku neodstranění závad. V případě že ne, jak by měl výbor dále postupovat?

Odpověď:

Výkon funkce statutárního orgánu s péčí řádného hospodáře znamená, že statutární orgán jedná pečlivě a v zájmu společnosti a má při výkonu funkce jistý rozsah povinností, který lze označit jako souhrn povinností vztahujících se ke správě cizího majetku.

Pojem péče řádného hospodáře lze vymezit jakožto výkon vědomé rozhodovací činnosti na základě dostatečných informací, konané v dobré víře ve prospěch právnické osoby bez preferování vlastních soukromých zájmů, při zachování povinné mlčenlivosti, popř. i jiné zákonem stanovené nebo smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti, ale i zachování dobré pověsti právnické osoby a nevyzrazení jakýchkoliv jiných neveřejných informací.

Jedná-li tedy člen statutárního orgánu náležitě, informovaně a v obhajitelném zájmu společenství, není možné, aby nesl veškerá rizika, která mohou v rámci jeho činnosti nastat, zejména ne ta rizika, která nemohl ovlivnit. Břemeno tvrzení a důkazní zůstalo shodně jako ve staré úpravě na členu statutárního orgánu, člen statutárního orgánu je tedy povinen prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře.

Jestliže tedy členové statutárního orgánu učinili vše potřebné pro to, aby nenastala škoda na majetku ke kterému vykonávají správu v rozsahu daném jejich kompetencemi, nelze je činit odpovědnými za porušení péče řádného hospodáře.

Věcí statutárního orgánu v obecné poloze, je v rámci správy domu zajišťovat provádění revizí technických zařízení (viz § 7 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.), případně přímo provést opravu technického zařízením tvořícího společnou část (limit a působnost statutárních orgánů je stanoven v prováděcím nařízení č. 366/2013 Sb., v § 13 odst. 2).

Jestliže je však náklad na opravu vyšší než je stanoveno v nařízení vlády či Stanovách společenství vlastníků jednotek a rozhodování o opravě či výměně přísluší nejvyššímu orgánu (shromáždění), a tento orgán neakceptuje informaci o revizní zprávě na základě pro vedené revize a nerozhodne o provedení doporučené opravy, nelze posléze, činit statutární orgán odpovědný, pokud učinil vše k odstranění závadného stavu podle svých kompetencí a dále i pokud splnil svoji povinnost k odvracení případné škody (viz ustanovení §2902 NOZ).

Statutární orgán, v případě sporu o náhradu škody musí prokázat, že učinil vše pro to, aby ke škodě na majetku nedošlo, a že předložil potřebné návrhy na řešení nejvyššímu orgánu a současně učinil nezbytná opatření, aby předešel vzniku škody. Předmětem soudního přezkumu bude nepochybně i skutečnost, z jakého důvodu nebyly návrhy statutárního orgánu akceptovány.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.