Úprava předkupního práva od 1. 7. 2020

Úprava předkupního práva

Otázka:

Můžete mi poradit, jak je to nyní s předkupním právem?

Odpověď

S účinností od 1. 1. 2018 bylo novelou občanského zákoníku předkupní právo spoluvlastníka k nemovité věci opětovně zahrnuto do českého právního řádu. Novelizovaný § 1124 stanovil, že pokud se převádí spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. To platilo rovněž pro případy bezúplatných převodů.

Spoluvlastník se mohl předkupního práva vzdát podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. V případě nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, se vzdání předkupního práva zapisovalo do tohoto rejstříku.

Opětovné omezení zákonného předkupního práva od 1. 7. 2020 Od 1. 7. 2020 došlo na základě novely občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., k opětovnému výraznému omezení zákonného předkupního práva spoluvlastníků, které se nadále aplikuje pouze na případy spoluvlastnictví vzniklého způsobem, při němž neměli spoluvlastníci možnost svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Od 1. 7.2020 se tedy vracíme k právní úpravě, která je obdobná jako právní úprava účinná v období od 1. 1. 2014 resp. 1. 1. 2015 (viz přechodné ustanovení) do 31. 12. 2017.

Předkupní právo znamená právo každého spoluvlastníka nemovitosti (označován též jako „předkupník”) požadovat nabídnutí věci ke koupi za stejných podmínek, za kterých prodávající zamýšlí nemovitost prodat zájemci o nemovitost („koupěchtivému”). Předkupní právo tak spočívá v povinnosti nabídnout nemovitost ke koupi předkupníkovi za týchž podmínek, za kterých ji chce prodat koupěchtivému, a to před převodem nemovitosti na koupěchtivého.

NS 33 Cdo 3982/2009, „Předkupní právo je institutem, který omezuje spoluvlastníka v právu volně nakládat se svým spoluvlastnickým podílem, konkrétně jej převést na jiného. Jde o právní vztah, v němž povinnosti každého spoluvlastníka (i jeho právního nástupce) převádějícího spoluvlastnický podíl přednostně jej nabídnout ke koupi všem ostatním spoluvlastníkům odpovídá právo všech ostatních spoluvlastníků na přednostní nabídku ke koupi a možnost jejího využití. „.

Smyslem předkupního práva je snaha co nejvíce sjednotit vlastnictví nemovité věci do rukou co nejmenšího poštu osob, za účelem snadnější správy a nakládání s věcí.

Pokud se tak vlastník spoluvlastnického podílu na nemovitosti, ke kterému lze uplatnit předkupní právo rozhodne svůj podíl prodat třetí osobě, musí jej po uzavření kupní smlouvy s tzv. koupěchtivým ještě nabídnout k odkupu ostatním spoluvlastníkům za stejných podmínek. To se týká nejen výše kupní ceny, ale i dalších sjednaných parametrů obchodu, zejména podmínek úhrady kupní ceny apod.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.