Počet obyvatel v bytě - dostupnost informací

Dostupnost informací o BJ

Otázka:

Jak je to s povinností hlásit počet osob v jednotce. Mám právo nahlížet do dokuemntace majitelů jednotek z pozice majitele jednotky?

Odpověď

Od 1. 7. 2020 je v účinnosti novela občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), která se primárně zaměřila na ustanovení související s bytovým spoluvlastnictvím.

Nyní tedy dle ust. § 1177 občanského zákoníku platí, že vlastník jednotky má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit osobě odpovědné za správu domu a pozemku (tj. SVJ, případně jím pověřená správcovská společnost) své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů

Dle ust. § 1178 odst. 1 občanského zákoníku pak platí, že osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, a to v rozsahu informací dle ust. § 1177 občanského zákoníku.

Dle odst. 2 § 1178 občanského zákoníku musí osoba odpovědná za správu domu vlastníkovi jednotky na jeho žádost sdělit jméno a bydliště kteréhokoliv vlastníka jednotky nebo osoby, které vlastník jednotky přenechal byt k užívání.

Z uvedeného tedy plyne, že SVJ či jí pověřená správcovská společnost, by vždy měla mít přehled o tom, kolik osob ve které jednotce bydlí, a také by měla znát jejich identitu. Tyto informace je nutné na žádost poskytnout ostatním vlastníkům jednotek.

Dle ust. § 1179 občanského zákoníku má dále každý vlastník jednotky právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.

Mám za to, že vlastníci mohou být informováni také o tom, kteří členové SVJ neplatí povinné příspěvky a zálohy. Je však třeba, aby s osobními údaji bylo nakládáno v souladu s právními předpisy. Zaslání těchto informací v základním rozsahu na e-mailové adresy členů SVJ se z tohoto pohledu zdá být v pořádku.

Pokud byla správcovská společnost povinna pro SVJ zajistit vyúčtování složených záloh na služby a tuto povinnost nesplnila, v prvé řadě doporučuji správcovskou společnost písemně vyzvat ke splnění této povinnosti s tím, že pokud tak neučiní, SVJ se bude nuceno splnění této povinnosti domáhat soudní cestou.

Pokud správcovská společnost tuto povinnost dobrovolně nesplní ani poté, bude možné ji žalovat, aby svou povinnost splnila. V případě úspěchu v řízení soud vydá rozsudek, kterým správcovské společnosti uloží povinnost vyúčtování provést. Soudní řízení však může trvat několik let.

Druhou možností je nechat si vyúčtování provést jiným subjektem a úhradu nákladů následně požadovat po správcovské společnosti. V takovém případě by žaloba zněla na zaplacení částky, kterou bylo SVJ nuceno vynaložit na zajištění vyúčtování u třetí osoby.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.