Plná moc k zastupování na shromáždění SVJ

Plná moc k zastupování shromáždění

Otázka:

Prosím o vysvětlení za jakých podmínek je možné zastupovat člena SVJ, na základě plné moci na shromáždění vlastníků SVJ při jednání a hlasování. V našem domě žije několik starších a nemocných vlastníků bytů, kteří již nejsou schopni se zúčastnit shromáždění. Potřebujeme projednat a schválit nové stanovy a k tomu je nutná 75% většina vlastníků, ale bez možnosti zastoupení nejsme schopni se sejít.

Odpověď

Účast na shromáždění společenství vlastníků jednotek (SVJ) je potřebná a je součástí výkonu vlastnického práva, tj. práva spravovat vlastní majetkové záležitosti. Shromáždění SVJ jako jeho nejvyšší orgán je složen z vlastníků jednotek, každý vlastník jednotek má počet hlasů odpovídající výši spoluvlastnického podílu na společných částech domu, nestanovují-li stanovy něco jiného.

Účast na shromáždění je předpokladem pro usnášeníschopnost shromáždění. Výše účasti na shromáždění je dána zákonem, případně smí být modifikována stanovami (modifikace směrem nahoru, tj. na vyšší počet či kvorum).

Praxe SVJ je obvykle taková, že k pozvánce poskytnou členům také formulář plné moci pro případ, že se člen nedostaví na shromáždění. Aby jeho hlasy mohly být započteny jako přítomné a aby bylo možné pomocí nich hlasovat, udělí jiné osobě za tímto účelem plnou moc. Plná moc by měla obsahovat základní náležitosti, tj. kdo zmocňuje, koho zmocňuje, že zmocňuje k účasti, hlasování a ke všem jednáním na dané schůzi konané daného data a zda plnou moc omezuje činnostmi či časově. Z plné moci musí být zřejmé, na jakou dobu či na které schůze je udělena.

Zastoupení tedy není v rozporu se zákonem, naopak je praktickým nástrojem zajištění dostatečné účasti členů SVJ na shromáždění.

Platí tedy, že jediný vlastník jednotky, který se na shromáždění nedostaví, udělí plnou moc jiné osobě (nemusí jím být pouze jiný vlastník), má tedy právo plnou moc udělit, jinak jeho hlasy nebudou moci vykonávat hlasovací právo.

Co se týká účasti manželů, kteří jsou vlastníky jednotky ve společném jmění manželů a současně společnými členy SVJ – tito se dostaví buďto osobně, případně dostaví-li se pouze jeden z nich, opatří si na shromáždění plnou moc od druhého manžela (ust. § 1185 odst. 2 NOZ).

Poznámka: Ust. § 1185 odst. 2 NOZ stanoví, že spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Zmocnění je v tomto ustanovení míněno jako obecný pojem pro přenesení určité pravomoci na osobu odlišnou od vlastníka, případně na jednoho z nich. Domnívám se, že výklad "zmocnění" jako povinnost právní jednání takto výslovně nazvat je příliš striktní. V témže smyslu jsou uváděny názory v dostupných komentářích k NOZ, když autoři uvádějí, že půjde o zmocnění (přenesení pravomoci) na třetí osobu a přiměřeně se použijí ustanovení o plné moci (ust. § 436-449 NOZ).

Vzhledem k praxi je nutné podotknout, že plné moci musejí být v originále předloženy na shromáždění, nelze je dokládat dodatečně. Určují-li to stanovy, je možné vyžadovat, aby plné moci byly opatřeny ověřeným podpisem zmocněnce, tj. toho, kdo plnou moc uděluje.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.