Penále z prodlení, pokuty SVJ

Penále z prodlení, pokuty

Otázka:

Může naše SVJ požadovat penále za neuhrazení záloh?

Odpověď:

Povinnost hradit úroky z prodlení vzniká přímo ze zákona, nemusí být tedy mezi věřitelem a dlužníkem sjednána a jedinou podmínkou vzniku tohoto závazku dlužníka je, že se dostane do prodlení se splněním svého peněžitého závazku. Výše úroků z prodlení je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Dle tohoto nařízení vlády je dlužník povinen hradit věřiteli úrok z prodlení, jež odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.

Co se týče prodlení s úhradou záloh na služby, je nutné postupovat dle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a požadovat po dlužníkovi v případě prodlení s úhradou záloh na služby nebo s úhradou nedoplatku za služby poplatek z prodlení, dostane-li se do prodlení více než pěti dnů ode dne splatnosti. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. V případě prodlení s úhradou příspěvků na správu domu a pozemku je možné požadovat zákonný úrok z prodlení, nebyla-li sjednána jiná úroková sazba.

Od účinnosti občanského zákoníku, tj. od 1. 1. 2014, lze na rozdíl od předchozí občanskoprávní úpravy sjednat úrok z prodlení ve výši odlišné (vyšší, ale i nižší) od zákonného úroku z prodlení stanoveného nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Občanský zákoník tak upřednostňuje smluvní volnost stran teprve v případě, že by výše úroku z prodlení nebyla mezi stranami sjednána, uplatní se uvedené nařízení a výše úroku v něm uvedená (odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů).

Dále si dovoluji poukázat na 67/2013 Sb. § 13

Pokuta a poplatek z prodlení

(1) Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit druhé straně pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení, ledaže by splnění povinností v této lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé smluvní strany. To neplatí pro případy uvedené v odstavci 2.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.