Paušální odměna výboru

Otázka:

Může být dán do nákladů SVJ paušál na používání vlastních telefonů, počítačů pro členy výboru, pokud bude schválena na výplatu daného paušálu např. 200,-Kč/měsíčně směrnice dle ZDP § 24 odst. 2 písm. x), kde se uznává za daňové výdaje také paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8 zákona a musí být vyplacený paušál - částka za používání vlastního telefonu, počítače členu výboru ještě zdaněna (připočtena např. k hrubé výši odměny za funkci a zdaněna jako příjem ze závislé činnosti)?

Odpověď:

Jak vyplývá z § 6 odst. 7 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP“), za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce. Z ustanovení § 6 odst. 8 ZDP potom dále vyplývá, že hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci tyto výdaje paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě za předpokladu, že výše paušálu byla zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Stejným způsobem postupuje zaměstnavatel při stanovení paušálu v případech, kdy dojde ke změně podmínek, za nichž byl paušál stanoven. Jde-li o paušál za použití vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance, které by jinak byly odpisovány, uzná se jen do výše, v jaké by zaměstnavatel uplatňoval odpisy srovnatelného hmotného majetku při rovnoměrném odpisování v dalších letech odpisování.

Související úprava v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) je potom obsažena v § 190, podle kterého sjedná-li zaměstnavatel, popřípadě vnitřním předpisem stanoví nebo individuálně písemně určí podmínky, výši a způsob poskytnutí náhrad za opotřebení vlastního nářadí, zařízení nebo jiných předmětů potřebných k výkonu práce zaměstnance, poskytuje mu tuto náhradu za dohodnutých, stanovených nebo určených podmínek. Tuto úpravu lze vztáhnout i na mobilní telefony a počítače, které zaměstnanci používají při výkonu práce pro zaměstnavatele.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, potom se z pohledu zaměstnance jedná o příjem, který není předmětem daně a nebude proto jako příjem ze závislé činnosti dále zdaňován. Určitý problém vidím v tom, že na členy výboru jako na členy statutárního orgánu SVJ se nevztahuje zákoník práce, ovšem v souladu § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 2 ZDP se jedná o zaměstnance ve smyslu úpravy daně z příjmů. Druhým problémem je požadavek, podle kterého výše paušálu musí být zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Je tedy nutné věnovat dostatečnou pozornost způsobu stanovení a odůvodnění výše tohoto paušálu.

Co se týká zmiňovaného ustanovení § 24 odst. 2 písm. x) ZDP, toto ustanovení upravuje daňovou uznatelnost vyplácených paušálních částek podle § 6 odst. 8 ZDP, ovšem je otázkou, zda je daňová uznatelnost to zásadní z pohledu SVJ. Ale jinak tedy platí, že pokud jsou paušální částky vypláceny v souladu s § 6 odst. 8 ZDP, z pohledu zaměstnanců se jedná o příjem, který není předmětem daně a z pohledu zaměstnavatele se jedná o výdaj, který je daňově uznatelný.

Nad rámec výše uvedeného bych jenom uvedl, že SVJ může tyto paušální částky vyplácet i za situace, že daňově uznatelné nebudou, tato skutečnost vyplácení těchto paušálů členům výboru nijak nelimituje.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.