Ověření správné funkce patního vodoměru

Ověření správné funkce patního vodoměru

Otázka:

Máme podezření na možné ovlivnění nebo o nesprávné funkci patního vodoměru, jak bychom měli postupovat.

Odpověď:

Český metrologický institut je oprávněn v rámci státního metrologického dozoru kontrolovat plnění povinností dle § 11 zákona o metrologii uložených uživatelům stanovených měřidel spočívající v používání v době platnosti ověření v návaznosti na § 7 vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

Zákon č. 505/1990 Sb. v ustanovení § 11a osobám, které mohou být dotčeny nesprávným měřením, umožňuje požádat o přezkoušení stanoveného měřidla autorizovaným metrologickým střediskem nebo Českým metrologickým institutem. Při přezkoušení se posuzuje měřidlo kritérii požadavků stanovených opatřením obecné povahy a o výsledku se vydá osvědčení, jehož přílohou je protokol o zkouškách.

Ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, umožňuje odběrateli provedení metrologické zkoušky vodoměru na místě instalace.

S ohledem na výše uvedená ustanovení zákona o metrologii a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, lze při řešení situace uvažovat o následujících možnostech:

a) provedení státního metrologického dozoru,

b) přezkoušení dle § 11a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii,

c) přezkoušení na místě dle zákona o vodovodech a kanalizacích,

d) odborný metrologický posudek.

Provedení státního metrologického dozoru

Plnění povinností uživatele (vlastníka) měřidla ve smyslu ustanovení § 18 zákona o metrologii, tedy zajistit jednotnost a správnost měřidel a měření je v případě stanovených měřidel konkretizována zejména povinnosti § 11 používat stanovená měřidla v době platnosti ověření. Podpůrně je zajištěna povinnou montáží stanovených měřidel prostřednictvím k tomu registrovaných subjektů ve smyslu ustanovení § 19 zákona.

Přezkoušení dle § 11a zákona o metrologii

Na žádost osoby dotčené měřením má uživatel povinnost požádat autorizované metrologické středisko nebo Český metrologický institut o přezkoušení měřidla. Měřidlo se podrobí zkouškám uvedeným v opatření obecné povahy. Pokud měřidlo vyhoví požadavkům, hradí náklady žadatel, v opačném případě uživatel.

Tato varianta je vhodná pro případ, že existuje vážné podezření na vadnou funkci samotného vodoměru.

Přezkoušení na místě dle zákona o vodovodech a kanalizacích

O přezkoušení na místě může odběratel požádat Český metrologický institut, pokud jsou k tomu splněny technické požadavky. Technické požadavky jsou blíže uvedeny spolu s dalšími informacemi na https://www.cmi.cz/node/708.

Přezkoušení se provádí za přítomnosti dodavatele a pro hrazení nákladů platí principy obdobné přezkoušení dle § 11a.

Odborný metrologický posudek

Odborný metrologický posudek (popř. znalecký posudek) lze vypracovat na základě objednávky žadatele. Před vlastní činností směřující k získání potřebných informací pro účely zpracování posudku musí být zadavatelem (objednatelem) definován rozsah posouzení včetně specifikace konkrétních otázek, které mají být zodpovězeny a včetně kritérií shody, která mají být pro posouzení použita.

Shrnutí

Bez ohledu na výše uvedené lze samozřejmě vždy doporučit dohodu a konsenzus zainteresovaných stran sporu při respektování požadavků a povinností plynoucích z platné právní úpravy metrologie, popř. z dalších právních úprav souvisejících s předmětem sporu.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.