Oprava - netekoucí teplá voda

Oprava - nedostatek teplé vody

Otázka:

Jsem vlastníkem bytové jednotky a tím tedy i členem příslušného SVJ. Součástí bytu jsou dvě koupelny. Přívod teplé vody do mého bytu je v posledním roce a půl velmi omezen a pořád se to zhoršuje a domnívám se, že třeba do půl roku nám nepoteče teplá voda vůbec. Jak bych se měl nyní postupovat, bránit?

Odpověď

Dle ust. § 1194 odst. 1 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je podstatou existence společenství vlastníků jednotek zajištění správy domu a pozemku.

Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu (§ 1189 odst. 1 občanského zákoníku).

Stoupačky jsou společnou částí domu, není tedy pochyb o tom, že spadají pod správu SVJ.

Rozhodování o opravě nebo údržbě společné části anebo stavební úpravě společné části, která nevyžaduje změnu prohlášení, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem (pozn.: tj. § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) patří dle ust. § 1208 písm. e) bodu 2. občanského zákoníku do působnosti shromáždění; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného.

Dle ust. § 1206 odst. 2 občanského zákoníku je shromáždění způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

V případě, že by byl tazatel při rozhodování o této otázce přehlasován, může se jako přehlasovaný vlastník jednotky obrátit na soud ve smyslu ust. § 1209 odst. 1 občanského zákoníku, případně může dle ust. § 1209 odst. 3 občanského zákoníku soudu navrhnout, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

Tazatel má jako vlastník jednotky právo ji plnohodnotně užívat (§ 1175 odst. 1 občanského zákoníku). Pokud na společné části domu existuje závada, která vlastníkovi užívání jednotky ztěžuje či dokonce znemožňuje, je na SVJ, aby tento problém v rámci správy domu řešilo. Pokud by tak nečinilo, způsobovalo by tím tazateli újmu, kterou by následně mohl po SVJ vymáhat.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!



Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.