Odstoupení člena výboru vzaté zpět

Odstoupení člena výboru vzaté zpět

Otázka:

Je možné v případě, že se nenajde včas nový kandidát na člena výboru, aby člen, který odstoupil a svoje odstoupení doručil výboru, vzal na žádost výboru odstoupení ve výpovědní lhůtě zpět. Jedná se o vzetí zpět ve výpovědní lhůtě dva měsíce, která neskončila. Přesněji měsíc po doručení výpovědi výboru. Výbor výpověď nepřijal a požádal člena, aby ji vzal zpět proto, že není žádný aktuální kandidát a těžko se bude hledat, což odstoupivší člen učinil hned následující den. Tudíž vzal ji zpět v době, kdy byl ještě členem výboru a shromáždění jeho výpověď neprojednalo. Výbor předpokládal, že pokud má výbor právo kooptovat člena po uplynutí výpovědní lhůty, může se dohodnout i na stažení v době výpovědní lhůty.

Odpověď:

pokud chcete provést zpětvzetí případného odstoupení člena výboru, lze takový úkon učinit pouze se souhlasem shromáždění.

V úvahu však přichází kooptace tohoto člena dle § 246 odst. 2 NOZ, ale to pouze za předpokladu, že stanovy takový postup nevylučují. Dle tohoto ustanovení mohou členové volených orgánů společenství, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

Kooptací tak rozumíme postup, na jehož základě může sám výbor rozhodnout o doplnění svých chybějících členů (jmenování náhradního člena výboru). Účelem institutu kooptace je obsadit místa členů výboru, jejichž funkce zanikla, náhradními členy a zajistit tak nepřetržité fungování statutárního orgánu.

Výbor tak může učinit pouze tehdy, pokud počet členů výboru neklesl pod polovinu. Například u pětičlenného výboru může výbor rozhodnout o kooptaci člena tehdy, pokud počet členů výboru volených shromážděním neklesne pod tři. Toto zákonem stanovené omezení má dobrý důvod, neboť kooptací je vlastně porušován vztah mezi vlastníky a členy výboru, kdy je značným způsobem oslabováno postavení vlastníků, a proto by měla být výjimečným a dočasným řešením. Rozhodně pak nelze připustit, aby počet kooptovaných členů výboru převýšil počet členů výboru volených přímo shromážděním.

O kooptaci rozhoduje výbor podobně jako o jakémkoli svém jiném rozhodnutí. K přijetí rozhodnutí je tedy třeba většina hlasů přítomných členů výboru, ledaže stanovy určí vyšší počet.

Je třeba respektovat, že kooptace je pouze dočasným překlenutím situace, kdy výbor nedisponuje dostatečným počtem členů. Proto následující shromáždění musí volbu kooptovaného člena výboru potvrdit. Pokud shromáždění kooptovaného člena ve funkci potvrdí, stává se tento člen členem řádným. Doba, po kterou vykonával tento člen výboru funkci náhradního člena výboru, se nezapočítává do doby výkonu funkce člena výboru po potvrzení tohoto člena výborem, pokud ovšem stanovy nestanoví něco jiného.

Pokud shromáždění kooptovaného člena výboru ve funkci nepotvrdí, pak funkce náhradního člena výboru zaniká v okamžiku, kdy shromáždění odmítne potvrzení tohoto člena. Funkce člena výboru zaniká i tehdy, pokud se shromáždění nesejde v zákonem, nebo stanovami určeném termínu.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.