Zdanění odměn členů výboru v roce 2019

Zdanění odměn členů výboru v roce 2019

V následujícím příspěvku bychom stručně zrekapitulovali úpravu odvodu pojistného a daně z příjmů u odměn členů výboru společenství vlastníků jednotek, a to podle stavu, který je platný k počátku roku 2019.

Odměny členů výboru SVJ patří mezi příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), jedná se o odměny členů orgánu právnické osoby podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP. Tyto odměny se zdaňují v závislosti na tom, zda člen výboru jako zaměstnanec podepsal u SVJ jako zaměstnavatele prohlášení k dani či nikoliv. Pokud prohlášení k dani podepsal, bude tento příjem zdaněn zálohovou daní a budou uplatněny slevy na dani a daňové zvýhodnění, jejichž uplatnění bude člen výboru v prohlášení k dani požadovat.

V případě, že prohlášení k dani podepsáno nebude, zpravidla proto, že člen výboru má kromě výkonu této funkce další zaměstnání a tam prohlášení k dani již podepsal, potom bude rozhodující výše této odměny a podle toho bude příjem zdaněn zálohovou daní nebo daní srážkovou podle zvláštní sazby daně.

Z pohledu zdanění je důležité, že jak vyplývá z § 6 odst. 12 ZDP, základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel, tento základ daně se označuje jako tzv. super hrubá mzda. Nejdříve je tedy nutné zjistit, zda odměna vyplácená členu výboru podléhá odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Pokud začneme z pohledu jednoduššího zdravotního pojištění, potom platí, že členové výboru SVJ se za zaměstnance považují a bez ohledu na výši odměny za tuto činnost se bude zdravotní pojištění odvádět. Vyplývá to z úpravy § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého plyne, že za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle ZDP, s určitými stanovenými výjimkami, mezi které ale členové výboru SVJ nepatří. Na dosažení určité výše příjmu je účast na pojištění vázána pouze u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, dále člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, a dobrovolného pracovníka pečovatelské služby. Z toho tedy vyplývá, že z odměn členů výboru SVJ se zdravotní pojištění odvádí vždy.

Poněkud složitější je situace z pohledu sociálního pojištění. Členové kolektivních orgánů právnické osoby, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle ZDP a nejsou od této daně osvobozeny, se považují za zaměstnance ve smyslu sociálního pojištění i nemocenského pojištění, tato skutečnost vyplývá z § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou účasti zaměstnanců na pojištění je ale v souladu s § 6 tohoto zákona výše sjednaného příjmu alespoň ve výši rozhodného příjmu, tj. 3 000 Kč, a výkon práce na území ČR nebo v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Podmínkou účasti zaměstnance na sociálním (důchodovém) pojištění je jejich účast na nemocenském pojištění, což znamená, mimo jiné, výše sjednaného příjmů alespoň 3 000 Kč za kalendářní měsíc. Tato částka byla zvýšena z částky 2 500 Kč na základě Sdělení MPSV, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, které bylo zveřejněno pod č. 236/2018 Sb. V souladu s tímto Sdělením se od 1. ledna 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění zvyšuje z 2 500 Kč na 3 000 Kč.

Pokud bychom to tedy měli shrnout, od 1. 1. 2019 platí, že z odměny členů výboru do částky 3 000 Kč se nebude odvádět nemocenské a důchodové (tedy sociální) pojištění, bude ale odváděno zdravotní pojištění. Z odměny nad částku 3 000 Kč měsíčně bude odváděno zdravotní, ale také nemocenské a důchodové pojištění.

Pokud se následně vrátíme ke zdanění těchto odměn, velmi důležitou skutečností je fakt, že v § 6 odst. 4 ZDP upravující zdanění příjmů ze závislé činnosti srážkovou daní, dosud zůstala částka 2 500 Kč pro všechny příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmu z dohody o provedení práce, a tato částka se tak liší od limitní částky pro účast na nemocenském pojištění, která od 1. 1. 2019 činí 3 000 Kč, jak je uvedeno výše. Doplňme, že změna by měla nastat s přijetím zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk č. 206), projednávání zákona je v současné době v legislativním procesu a byl Senátem vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

V současné době tak mohou nastat tyto varianty:
  • odměna člena výboru bude do částky 2 500 Kč měsíčně, člen výboru bude mít podepsané prohlášení k dani – v takovém případě bude odváděno zdravotní pojištění, nebude odváděno sociální pojištění a příjem bude zdaněn zálohovou daní,
  • odměna člena výboru bude nad 2 500 Kč, ale do částky 3 000 Kč měsíčně, člen výboru bude mít podepsané prohlášení k dani – v takovém případě bude odváděno zdravotní pojištění, nebude odváděno sociální pojištění a příjem bude zdaněn zálohovou daní,
  • odměna člena výboru bude vyšší než částka 3 000 Kč měsíčně, člen výboru bude mít podepsané prohlášení k dani – v takovém případě bude odváděno zdravotní i sociální pojištění a příjem bude zdaněn zálohovou daní,
  • odměna člena výboru bude do částky 2 500 Kč měsíčně, člen výboru nebude mít podepsané prohlášení k dani – v takovém případě bude odváděno zdravotní pojištění, nebude odváděno sociální pojištění a příjem bude zdaněn srážkovou daní,
  • odměna člena výboru bude nad 2 500 Kč, ale do částky 3 000 Kč měsíčně, člen výboru nebude mít podepsané prohlášení k dani – v takovém případě bude odváděno zdravotní pojištění, nebude odváděno sociální pojištění a příjem bude zdaněn zálohovou daní,
  • odměna člena výboru bude vyšší než částka 3 000 Kč měsíčně, člen výboru nebude mít podepsané prohlášení k dani – v takovém případě bude odváděno zdravotní i sociální pojištění a příjem bude zdaněn zálohovou daní.

Lze předpokládat, že jakmile nabude účinnost zmiňovaný zákon projednávaný jako sněmovní tisk č. 206, situace se opět změní.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.