Neodečtený vodoměr

Otázka:

Řešíme případ vyúčtovaní, kdy odečtený stav vodoměru byl nižší než předchozí. Jak v takovém případě postupovat? K 31. 12. 2018 nebyl proveden odečet vodoměru, ale spotřeba byla určena průměrem, a tedy fiktivní stav byl 100 m3. Při výměně vodoměru v říjnu 2019 se ukázalo, že skutečný stav je jen 90 m3, tedy "spotřeba" - 10 m3. Byl osazen nový vodoměr se stavem 0 a k 31. 12. 2019 byl stav 14. Tedy nový vodoměr měl spotřebu 14, ale původní -10. Jak vykázat spotřebu za rok 2019? Má se vzít 14 nebo 4? Má se tedy přihlédnout k "záporné" spotřebě předchozího vodoměru? K minusové hodnotě došlo jen kvůli tomu, že fiktivní průměr počítaný v roce 2018 byl výrazně vyšší než skutečná spotřeba.

Odpověď

Pro posouzení situace je zapotřebí znát důvod, proč nedošlo k odečtu vodoměru, v daném případě jde zřejmě o vodoměr na studenou vodu. Zavinění příjemcem služby (nájemce, vlastník jednotky) nebo zavinění zpracovatelem údajů (družstvo pronajímatel, SVJ nebo jimi pověřená firma) má rozdílný postup ke stanovení individuální úhrady. V případě, že příjemce služby neumožní odečet údajů na poměrovém měřiči studené vody, je mu obvykle zálohově zúčtována spotřeba ve výši průměrného nákladu měřených jednotek vztažená na osobu v zúčtovací jednotce, a to podle počtu osob evidovaných v jednotce u správce domu, případně s užitím směrných čísel podle zvláštního právního předpisu1). V účtu příjemce služby bude poznámka „průměr”. Konkrétní postup by měl být v souladu s odsouhlasenými dokumenty, které jsou relevantní dané vlastnické formě bydlení. Přesné vyúčtování má být provedeno v následném zúčtovacím období, v daném případě s přihlédnutím ke konečnému stavu vyměněného vodoměru. Pokud však byl neumožněn odečet z viny příjemce služby, může mu být vyúčtován násobek nákladu ve výši průměrného nákladu na osobu v zúčtovací jednotce v měřených jednotkách. V individuálním dokladu s rozúčtováním služby by měla být poznámka „neměřený odběr”. I v tomto druhém řešení by měl být v následném zúčtovacím období uplatněn rozdíl ve skutečně zjištěném náměru vyměněného vodoměrů, ale bez odpuštění uplatněné sankce. Obdobně se postupuje i u stanovení spotřební složky úhrady za teplou vodu.

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), příloha 12 v platném znění

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.