Kopírování a nahlížení účetní dokumentace a smluv SVJ

Kopírování a nahlížení do účta

Otázka:

Novelou NOZ platnou od 1.7.2020 byl mimo jiné upraven i § 1179 a vlastníkům jednotek (bytů) má být umožněno nejenom nahlížet do účetních dokumentů a smluv SVJ, ale i pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie. V platných stanovách našeho SVJ je ale zakotveno pouze právo na nahlížení, nikoliv však kopírování. Má být tento novelizovaný paragraf považován za dispozitivní, nebo kogentní. Neboli musí SVJ dle něj novelizovat své stanovy, nebo zůstává právem shromáždění SVJ umožňovat nadále jenom nahlížení do dokumentace, jak máme uvedeno v našich stanovách? A pokud je novelizovaný paragraf kogentní, musí být novelizovány i stanovy SVJ, nebo bude novelizovaný paragraf platit nezávisle na znění stanov SVJ?

Odpověď

Novela občanského zákoníku účinná od 1. 7. 2020 byla provedena zákonem č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon“).

Důvodová zpráva k zákonu změnu ust. § 1179 občanského zákoníku komentuje takto:

„Navržená právní úprava zpřesňuje oprávnění vlastníka k nahlížení do dokumentů osoby odpovědné za správu domu a pozemku, jelikož výslovně stanoví možnost pořízení jejich výpisů, opisů a kopií. Vlastník jednotky má právo na pořízení výpisů, opisů a kopií na svůj náklad. Stávající praxe ukazuje na problém, kdy se vlastník nemůže domoci vydání kopií prokazujících či vyvracejících správnost hospodaření osoby odpovědné za správu domu a pozemku, a to ani na svůj náklad, pokud uvedené oprávnění neplyne přímo ze stanov. Toto právo tak nutně vyžaduje iniciaci soudních sporů, kterým ale lze v budoucnu po zavedení tohoto zpřesnění předejít.“

Z uvedeného plyne, že podstata ustanovení § 1179 občanského zákoníku je novelou zachována a dochází pouze k drobnému rozšíření práv vlastníka jednotky, resp. k jejich přesnější specifikaci.

Z komentáře k aktuálně účinnému znění ust. § 1179 občanského zákoníku vyplývá, že ani osoba odpovědná za správu domu (tj. SVJ) nesmí určit pro výkon práv vlastníka jednotky způsob tak omezující, aby výkon práva vlastníku jednotky hrubě ztížila nebo v podstatě vyloučila. V opačném případě by se vlastník mohl určující žalobou domáhat plnění zákonné povinnosti ze strany osoby odpovědné za správu domu.[1]

Lze tedy dovodit, že povaha ust. § 1179 občanského zákoníku je kogentní a zmiňovanou novelou se nezmění. Stanovami tak nebude možné vlastníka jednotky na právu pořizovat si z dokumentace o hospodaření SVJ výpisy, opisy a kopie hrubě omezit nebo jej z uplatňování tohoto práva zcela vyloučit.

Právo na pořizování výpisů, opisů a kopií z dokumentace o hospodaření SVJ bude mít vlastník jednotky s ohledem na výše uvedené tedy i v případě, pokud toto právo nebude výslovně uvedeno ve stanovách. I přesto lze však sjednocení znění stanov s aktuálně účinným zněním obecně závazných právních předpisů jedině doporučit.

Závěrem dodávám, že možnost pořízení výpisů, opisů či kopií dokumentů SVJ (vlastním nákladem či vlastníky prostředky v místě nahlížení) podle mého názoru vyplývala i ze současné právní úpravy, uvedená novela tedy pouze rozptyluje poslední nejasnosti ohledně možného výkonu práva člena SVJ nahlížet.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.