Funkce profesionílního předsedy

Profesionální předseda

Otázka:

Rádi bych si objednali službu profesionáního předsedy, ale máme obavy, jaké kompetence a co vše zahrnuje tato služba.

Odpověď

Pokud se týká uzavření smlouvy o správě, jedná se právně o příkaz (§ 2430 NOZ),a příkazník je vázán vůlí příkazce a jeho povinnosti řádně obstarávat záležitosti příkazce jsou obsaženy zejména v ustanovení § 2432 NOZ. Historicky se může jednat i o smlouvu mandátní.

K rozhodnutí o uzavření smlouvy se správcem a o obsahu smlouvy a jejích náležitostech bylo do 1. 7. 2020 (novela NOZ č. 163/2020 Sb.), třeba podle § 1208 rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek. Od tohoto data, pokud není tento požadavek obsažen ve stanovách, postačí rozhodnutí statutárního orgánu. Obsah smlouvy je určující pro výkon správcovské činnosti. Nicméně je třeba říci, že externí předseda není totéž co správcovská firma I když společenství uzavře smlouvu o správě domu s firmou, která bude o dům pečovat, odpovědnost za správu domu nadále nese výbor nebo předseda jako statutární orgán.

V praxi tedy dochází často k uzavření příkazní smlouvy se správcovskou organizací a další smlouvy s členem této organizace o výkonu funkce statutárního orgánu.

Rozsah převzatých činností bude záviset na tom, jaké je zaměření společnosti, která funkci externího předsedy vykonává a jaký rozsah správních činností je delegován na správce. Je tedy nutné přesně specifikovat obsah smlouvy, kterou společenství uzavírá jak se správcovskou firmou, tak i s profesionálním předsedou.

Pokud se jedná o statutární orgán, tak ten vykonává činnosti ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění (§1208 NOZ), nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo. Je to zejména veškerá administrativa ve vztahu se správními orgány, komunikace se správcem, pravidelná kontrola objektu, odpovědnost za revize, opravy, apod.

Podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu, které lze přenést na správcovskou firmu jsou uvedeny v nařízení vlády č. 366/2013 Sb. V zásadě tedy předseda SVJ je statutární orgán, který SVJ zastupuje navenek a uvnitř má rozhodovací pravomoci, které nejsou v působnosti shromáždění, a nese odpovědnost za řádný chod SVJ, kdežto správcovská firma vykonává na základě rozhodnutí shromáždění nebo statutárního orgánu činnosti, které jsou uvedeny ve smlouvě sjednané s touto společností o výkon správy.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.