Náhrada nákladů řízení při vymáhání pohledávek

Náhrada nákladů řízení při vymáhání pohledávek

Otázka

Můžeme počítat stím, že nám budou automaticky uznány náklady řízení?

Odpověď

Náhrada nákladů řízení při vymáhání pohledávek

Žalobce má právo na náhradu nákladů řízení, a to podle úspěchu ve věci. Zjednodušeně lze toto pravidlo popsat tak, že pokud některá ze stran řízení zcela uspěje (tedy pokud je například žalobci přisouzena celá Žalovaná částka), je této straně obvykle soudem přiznávána náhrada nákladů řízení. To znamená, že neúspěšný účastník spolu uhradí úspěšnému účastníkovi spolu náklady řízení, sestávající obvykle ze zaplaceného soudního poplatku a nákladů na advokáta (částce určené vyhláškou ministerstva jste pravidelnosti číslo 170 7/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů). Pokud je úspěch ve sporu pouze částečný, je obvykle přiznávána pouze částečná náhrada nákladů řízení.

Proto, aby měl žalobce právo na náhradu nákladů, musí splnit povinnost zaslání před žalobní výzvy dlužníkovi, a to nejméně 7 dní před podáním žaloby. Výzva musí být dlužníkovi prokazatelně zaslána na adresu pro doručování nebo na poslední známou adresu, je proto vhodné zaslat doporučeně s dodejkou.

V případě že bude žalobce zastoupen pouze takzvaným obecním zmocněncem, což je každá osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům a která je udělena plná moc, nemůže požadovat náhradu právního zastoupení.

K zastoupení v civilním řízení je třeba uvést, že každý může mít pouze jediného zástupce. Zástupce může být zásadně fyzická osoba, a nikoliv osoba právnická. Takovém případě je zapotřebí přiložit žalobní mu návrhu i plnou moc.

Soud účastníkovi řízení přiznává právo na náhradu nákladů právního zastoupení podle vyhlášky, advokátní tarif, kde je stanovena výše mimo smluvní odměny pro jednotlivé úkony právní služby. Kromě toho, pokud je advokát plátce DPH, je v rámci náhrady nákladů řízení přiznává i částka odpovídající DPH z odměny advokáta.

Závěrem je nutno uvést, že občanský zákoník účinný od 1.1.2014 již nezná zákonné zástavní právo k jednotce v rozsahu ZOVB, okamžikem nabytí právní moci soudního rozhodnutí, jímž soud uznal pohledávku ostatních vlastníků jednotek za členem společenství vzniknou neplněním povinnosti přispívat na správu domu a pozemku, tedy již nevzniká ze zákona zástavní právo k jednotce.

Jelikož je problematika v rámci dluhů SVJ velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde. Váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.