Postup při exekuci

Otázka

Jaký je postup při exekuci?

Odpověď

Postup při exekuci

Poté, kdy pohledávka za dlužníkem bude společenství vlastníků pravomocně přiznána (tedy po úplynutí lhůty k podání odvolání, po rozhodnutí odvolacího soudu či po uplynutí lhůty k podání odporu a po uplynutí Pariční lhůty stanovené rozhodnutím plnění), může společenství vlastníků přikročit k exekuci.

Společenství vlastníků jako oprávnění podává k exekutorovi návrh na zahájení exekučního řízení. Exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla, z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno povinného, to je dlužníka, jeho bydliště, rodné číslo nebo datum narození, přesné označení exekučního titulu (obvykle platební rozkaz nebo rozsudek), uvedení povinnosti, které má být exekucí vymožena, a údaje o tom, zda povinný vymáhanou povinnost splnil a v jakém rozsahu, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněným dovolává. Dále je nutné k exekučnímu návrhu přeložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti (doložku o nabytí právní moci a vykonatelnosti vyznačí na základě žádosti příslušný soud) nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

V případě úspěchu při vymáhání exekutor vyplatí společenství vlastníků soudem přiznanou částku včetně náhrady nákladů řízení a nákladů spojených s vedením exekuce (pokud bylo společenství vlastníků zastoupena i v exekučním řízení advokátem) a ponechal si částku odpovídající nákladů exekuce (tj. odměnu soudního exekutora, náhradu hotových výdajů, náhradu za ztrátu času při provádění exekuce, náhradu za doručení písemnosti, a to včetně příslušného DPH, je-li exekutor plátce DPH. Pokud exekutor není při vymáhání povinností úspěšný, dříve či později navrhuje oprávněnému exekuci zastavit pro nemajetnost povinného, v takovém případě nedohodlo se společenství vlastníků s exekutorem jiná, má exekutor nárok na náhradu paušálně učených či účelně vynaložených výdajů ze strany oprávněného. Doporučuji proto předem pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného s exekutorem sjednat výši účelně vynaložených výdajů, na které bude mít nárok.

Jelikož je problematika v rámci dluhů SVJ velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde. Váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.