Odečty poměrových měřidel a vyúčtování dle směrnice EU

Odečty poměrových měřidel a vyúčtování

Otázka:

Zajímal by nás váš názor na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2018/2002.

Je pravda, že všechny požadavky této směrnice měly být do české legislativy implementovány do 25. června 2020? A že pokud ne, platí v plném znění?

Naše SVJ měřidla s dálkovým odečtem má. Pokud směrnice platí, musíme letos vlastníkům 4x provádět vyúčtování byť jen informativní bez finančního vyrovnání záloh? A od roku 2022 již 12x ročně?

Odpověď

Požadavky na dodržení ustanovení směrnice postupně od 25. 10. 2020 jsou do doby transpozice evropských směrnic právně nevymahatelné. Podmínkou účinnosti ustanovení evropských směrnic je jejich implementace do národní legislativy. Zavedení povinnosti instalace zařízení s funkcí dálkového odečtu tepla v právu ČR se očekává do poloviny roku 2021 (změnou směrnice č.194/2007 Sb.). Výjimky budou možné pro budovy klasifikované třídou A, velikost bytových domů zde nebude zohledněna! Protože funkci dálkového odečtu mají měřiče a indikátory instalované v současnosti v ČR ve své výbavě, neměl termín 25. 10. 2020 pro nové instalace a nejpozdější termín pro všechny instalace 31. 12. 2026 aktuálně žádný praktický dopad co do požadavku na technické vybavení.

Častější Informování o „skutečné spotřebě tepla“ podle požadavků směrnice vyžaduje novelu zákona č. 67/2013 Sb., která je nyní v meziresortním připomínkovém řízení s předpokládanou účinností od 1. 1. 2022. Konkrétně je navrhováno zařadit do zákona § 8a - Pravidelné informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody a to takto:

A, Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící spotřebu tepla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho skutečné spotřebě tepla alespoň jednou za měsíc.

B, Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící spotřebu společně připravované teplé vody, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho spotřebě společně připravované teplé vody alespoň jednou za měsíc.

C, Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, která neumožňují odečet ve lhůtách podle odstavců 1 nebo 2, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho spotřebě ve lhůtách, ve kterých lze odečet provést.

Průběžné informování o „skutečné spotřebě tepla“ prostřednictvím zařízení pro rozdělování nákladů ve variantě užitím indikátorů je novým prvkem v hospodaření energií a nemá ve směrnici ani v právních předpisech ČR konkrétní obsah a formu poskytování. Ani povinnost poskytování informace v elektronické podobě nemá oporu v české právní úpravě, ve směrnici 2012/27/EU je pouze uvedeno, že: "členské státy zajistí, aby konečným zákazníkům byla nabízena možnost elektronické formy informací o vyúčtování a elektronickém vyúčtování".

Věcně a formálně směrnice uvádí dva pojmy – „vyúčtování“ a „informace o vyúčtování“ vytápění, chlazení a o spotřebě teplé užitkové vody.

Vyúčtování vytápění se realizuje na základě skutečné spotřeby tepla nebo odečtů indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění s cílem aby koneční uživatelé (příjemci služeb) mohli regulovat svou spotřebu energie; provádí se vyúčtování na základě skutečné spotřeby nebo odečtů indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění alespoň jednou ročně.

Kromě požadavku „vyúčtování“ a „informace o vyúčtování“ konkretizuje směrnice EU 2018/2002 a novelizovaná Směrnice EU 2012/27 ze dne 11. prosince 2018 další technické a frekvenční požadavky. Od 1.1.2020 již neměla být instalována jiná zařízení pro měření spotřeby tepla než ta, která mají schopnost dálkového odečtu. Od 25. 10. 2020 měly být konečným uživatelům v případech, kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění alespoň jednou za čtvrt roku na vyžádání nebo pokud si koneční zákazníci zvolili možnost dostávat informace v elektronické podobě, a v ostatních případech dvakrát ročně. Od 1. 1. 2022 mají být konečným uživatelům v případech, kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění alespoň jednou za měsíc.

Při všech řešeních vedoucích k úspornému chování je třeba v praxi respektovat, že podle zákona č. 406/2000 Sb. § 2, písmeno i, je vytápění proces sdílení tepla do vytápěného prostoru, zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či požadovaných standardů vnitřního prostředí. Předmětem individuálního posouzení je kvantifikovat míru užití tepla k vytápění a v teplé vodě a to zástupným způsobem - podílem na úhradě za dodávku tepla k vytápění a ocenění tepla k ohřevu vody. U vytápění nejde o absolutizaci nebo posouzení pouze jednoho z tepelných zisků v bytě prostřednictvím jednostranného použití náměru technických pomůcek (bez fyzikálního rozměru indikace, tedy bez údajů veličiny měření spotřeby tepla), umístěných např. na otopném tělese nebo ve vytápěném prostoru. Smyslem užití pomůcek na otopných tělesech je vyjádření (odhad) finančního podílu příjemce služby na účtované ceně dodávky tepla do objektu. Postup, jak budou dodávky tepla a teplé užitkové vody hodnoceny, je předem smluvně dohodnut mezi dodavatelem komodity a jejím příjemcem. Rozsah dodávky do objektu je právně a účetně objektivně vyjádřen pomocí tzv. fakturačních měřidel, která u energetických služeb kvantifikují množství tepla a teplé užitkové vody pomocí fyzikálních veličin. Z daňových dokladů nebo výpočtem je oceněna dodávka. Ve finančním vyjádření jde o náklad poskytovatele služeb, který byl vynaložen v souvislosti se zabezpečením komfortnosti užívaného prostoru v objektu. V ústředně vytápěném prostoru však hodnota tzv. dílku resp. korigovaného dílku resp. spotřebního čísla (hodnoty) nebo jiného parametru (např. denostupně) je pouze aproximativně stanovenou veličinou pro poměrové (dílčí) vyjádření podílu jedné složky z ceny dodávky tepla a to jen v kontextu všech zjištění uvnitř zúčtovací jednotky. Je pochopitelné, že použití těchto pomůcek má svá úskalí zejména v provozní fázi jejich nasazení, a proto je nutno s jejich zjištěními obezřetně zacházet. Obdobně u teplé vody lze indikovat během zúčtovacího období individuální množství spotřeby teplé vody (s výjimkou tzv. bytových předávacích stanic, kde spotřeba teplé vody není měřena), ale nelze vzhledem k třísložkové skladbě úhrady za teplou vodu individuálně posuzovat tepelný obsah v teplé vodě v průběhu zúčtovacího období.

Na rozhodnutí o obsahu, formě a frekvenci informování o „skutečné spotřebě tepla“ nebo o „odečtech indikátorů“ je zapotřebí vyčkat až po publikaci konkrétních metodických vysvětlivek. Na jejich podobě se bude VD aktivně podílet. Problémem je shoda na způsobu informování na základě technických pomůcek v provedení indikátorů na otopných tělesech. Zpracování dat je spojeno i s úhradou nákladů na jejich formátování, přestože v důvodové zprávě k novele zákona o službách je uveden nulový náklad u poskytovatele služeb či příjemce služeb! U denostupňové metody, z její podstaty, je problém četnosti informování již vyřešen! Realizuje se měření teploty v bytech za účelem měření tepelné pohody několikrát za hodinu s přihlédnutím k aktuální venkovní teplotě. Průběžně se počítá aritmetický průměr naměřených hodnot na objektu a barevně lze rozlišit u každého konečného uživatele, zda je nad, nebo pod průměrem měřené hodnoty celého domu. Rovněž srovnání měřených hodnot s loňským obdobím je velmi jednoduché, neboť průběžné výpočty se provádějí s aktuální venkovní teplotou a není třeba zavádět klimatizační faktor, který by upravoval data ve vztahu rozdílu velikosti meziročních venkovních teplot. Všechna potřebná data jsou v paměti měřicího systému a jsou k dispozici na veřejné síti jak správci dat poskytovatele služby, tak i příjemcům služby a to prostřednictvím specifického jména a hesla.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.