logo

Technický servis

Provádíme veškerý servis spojený se správou či provozem a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor kde se postaráme i o přilehlé okolí. Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení a starosti o správu Vaší nemovitosti přenecháte nám.

Služby v oblasti provozně technického servisu

 • vést technickou evidenci domů, bytů, nebytových prostorů, pozemků,
 • předkládat příkazci návrhy na zlepšení správy, technického a stavebního stavu a snížení nákladů na provoz spravované nemovitosti a další záměry hospodaření se spravovanou nemovitostí,
 • zpracovávat a předkládat příkazci každoročně, v termínu stanoveném příkazcem, aktualizovaný návrh plánu oprav na následující období zpracovaný na základě technického posouzení domu, součástí takto vypracovaného návrhu plánu oprav je i návrh finančního pokrytí nákladů na opravy a rekonstrukce,
 • zúčastnit se projednání předloženého návrhu plánu oprav a poskytovat k němu odborná vysvětlení a zdůvodnění,
 • zajišťovat provedení všech povinných revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy,
 • zajišťovat včasné odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami,
 • zajišťovat plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti nájemců a hygienické ochrany spravované nemovitosti,
 • zajišťovat nepřetržitou havarijní službu a operativní odstraňování následků havárií technických zařízení či inženýrských sítí,
 • zajišťovat provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor spravovaných nemovitosti,
 • zajišťovat smluvně dodávku medií a servisní činnost pro řádné užívání jednotek, zejména dodávky pitné vody, tepla a teplé vody, elektřiny a plynu. Kontrolovat plnění sjednaných podmínek služeb dodavateli a ověřovat množství a účtované ceny poskytovaných medií a služeb,
 • zajišťovat smluvně pravidelný úklid společných prostor nemovitosti, chodníků a údržbu zeleně na souvisejících pozemcích,
 • průběžně kontrolovat a vyhodnocovat stavebně technický stav svěřené nemovitosti jako podklad pro zpracování návrhu plánu oprav a rekonstrukcí,
 • zajišťovat drobné opravy a údržbu spravované nemovitosti,
 • podle schváleného plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací připravovat podklady a vypisovat výběrová řízení, při jejich realizaci a dokončení poskytovat příkazci přiměřenou součinnost. Provádění úkonů ve stavebním řízení, odborná kontrola prováděných prací, správnost účtovaných cen a stavební dozor, bude sjednán individuální dohodou pro každou takovou akci nad běžnou měsíční odměnu za plnění této smlouvy,
 • předkládat příkazci stanoviska ke stavebním úpravám jednotek a společných prostor domu,
 • informovat provozovatele inženýrských sítí o poruchách nebo haváriích sítě nebo její části a uplatňovat požadavky na jejich odstranění. Informovat příkazce a jednotlivé vlastníky a dotčené třetí osoby o dlouhodobých výlukách dodávek vody, tepla, elektřiny a plynu,
 • zajišťovat odečty vodoměrů a poměrových měřidel na topných tělesech pro účely vyúčtování služeb,
 • být v součinnosti s příkazcem při případných reklamacích vad společných částí nemovitosti v rámci reklamačního řízení.

Domovnická činnost

 • kontrola osvětlení a nouzového osvětlení společných prostor včetně výměny a likvidace žárovek/ zářivek
 • kontrola a seřízení samozavíračů, promazání klik a zámků, seřízení nášlapných aretací dveří, drobné opravy těsnění dveří apod.
 • kontrola rozvodů, ovládacích a měřících zařízení SUV, TUV a ÚT ve společných prostorech
 • kontrola splaškové a dešťové kanalizace ve společných prostorách, čištění záchytných mřížek a jímek
 • kontrola SW pro ovládání topení, vč. nastavení letního a zimního provozu dle požadavků vlastníků
 • kontrola provozu kotlů a bojlerů v případě společného vytápění bytových jednotek a centrální přípravy TUV
 • kontrola stavu požárních značení únikových cest vč. údržby a obnovy
 • kontrola a údržba garážových sekčních vrat
 • kontrola činnosti úklidových a zahradnických služeb ve společných prostorách a na společných pozemcích domu
 • kontrola funkčnosti a drobná údržba dalších existujících zařízení společných prostor domu, včetně např. zařízení dětských hřišť
 • provozní prohlídky výtahů 1x za dva týdny, vedení provozních deníků výtahů
 • evidence požadavků na opravy a přenášení těchto požadavků ke správci objektu

Technický servis - ceník

Služba Cena [Kč/měs./jed.]
Do 20 jednotek 60,-
Do 50 jednotek 50,-
Nad 50 jednotek 45,-
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Žádné skryté poplatky

 

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu