logo

 

D & D servis, s.r.o. 

Sulanského 693/8a

149 00, Praha 11

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Zálohy na služby a příspěvky na správu nových SVJ

Jaké mají povinnosti členové čerstvě založeného společenství vlastníků? Například zálohy na služby a příspěvky na správu společných částí. Vyúčtovávají se členům společenství? Jakou mají návaznost na zákon o daních z příjmů? Je nutné je zapracovat do stanov společenství, nebo vycházejí ze zákona?

Člen společenství - vlastník jednotky je povinen platit:

  1. příspěvek na správu domu a pozemku,

  2. úhrady za služby spojené s užíváním jednotky.

Příspěvek na správu domu a pozemku

Na správu domu a pozemku přispívá vlastník ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech, nebylo-li určeno jinak (např. prohlášením, smlouvou o výstavbě). Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání (např. lodžie, balkon, terasa), stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad (tyto společné části musejí být určeny v prohlášení). Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastnísprávní činnosti (např. bankovní poplatky, náklady kanceláře SVJ aj.) se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

NOZ přímo neurčuje, aby příspěvek na správu byl hrazen formou zálohových plateb a ani neupravuje členění příspěvku, např. na krátkodobou (provozní) zálohu a dlouhodobou zálohu na financování oprav a technického zhodnocení společných částí domu. Tyto věci by měly upravovat stanovy SVJ, jejichž povinnou náležitostí jsou pravidla pro příspěvky na správu domu a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

Pokud se týká vyúčtování příspěvků na správu s jednotlivými vlastníky, příp. i vypořádání nevyčerpaných příspěvků, rozhodnutí o tom je v působnosti shromáždění vlastníků.

Úhrady za služby spojené s užíváním jednotky

Při stanovení úhrad nákladů na služby, které mají formu zálohových plateb, se SVJ řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Podle něho o způsobu rozúčtování nákladů na většinu služeb rozhoduje příslušný orgán SVJ (náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání všech vlastníků jednotek; nedojde-li k němu, postupuje se podle příslušného právního předpisu, kterým nyní je vyhl. č. 372/2001 Sb.), kterým je podle NOZ shromáždění vlastníků. V jeho pravomoci je i schválení druhu služeb, které budou vlastníkům jednotek poskytovány, a stanovení výše záloh na jejich úhradu. K přijetí usnesení v těchto věcech postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků, neurčují-li stanovy jinak. Stanovy SVJ mají obsahovat pravidla pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek (musejí být v souladu s výše uvedeným zákonem). Úhrady za služby je společenství povinno vyúčtovat a rozdíly vypořádat s každým vlastníkem.

Příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor nejsou podle ZDP předmětem daně z příjmů SVJ.

Odměny členům výboru  SVJ.

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu