logo

 

D & D servis, s.r.o. 

Sulanského 693/8a

149 00, Praha 11

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Poslední výzva k úhradě dlužné částky před podáním žaloby

Takzvané předžalobní výzvy je možné podle komentářové literatury využít všude, kde je adresát zastižen, a to jakýmkoliv způsobem (e-mailem, dopisem, osobně atd.), důležité je, aby se výzva dostala do sféry dispozice dlužníka a dlužník měl možnost se s jejím obsahem seznámit.

Lze se však setkat i s názory, podle kterých by forma „obyčejného emailu“ neopatřeného například ani zaručeným elektronickým podpisem, nemusela vyhovovat. Vzhledem k tomu, že doručení předžalobní výzvy má vliv mimo jiné na přiznání náhrady nákladů v případném soudním řízení, doporučujeme volit takový způsob doručení, kde bude existovat doklad o odeslání zásilky, případně i o jejím doručení, tj. zejména doporučený dopis (eventuálně i s dodejkou).


Vzor předžalobní výzvy

[jméno a příjmení vlastníka jednotky]

[adresa]

[adresa]

V ............................ dne ............................

Věc: Poslední výzva k úhradě dlužné částky před podáním žaloby

Vážený pane,

obracíme se na Vás jménem Společenství vlastníků ............................, IČ: ............................, se sídlem: ............................ (dále jen „Společenství“), jehož jste členem, neboť jste vlastníkem bytové / nebytové jednotky č. ............................, nacházející se v budově č.p. ............................, která se nachází na pozemku parc. č. ............................, vše v katastrálním území ............................, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro ............................, katastrální pracoviště ............................, na LV č. .................. (dále jen „Jednotka“).

Jako vlastník Jednotky jste povinen hradit Společenství příspěvky na správu domu a pozemku, zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním Jednotky, jakož i případné nedoplatky vyplývající z vyúčtování (dále jen „Náklady“).

S výší veškerých Nákladů jste byl řádně seznámen, byly Vám řádně vyúčtovány, zároveň jste byl informován o vzniklých nedoplatcích či přeplatcích. Pro rekapitulaci uvádím, že Vám na Nákladech vznikl dluh vůči Společenství ve výši ............................,- Kč, přičemž částku ve výši ............................,- Kč tvoří neuhrazené příspěvky na správu domu a pozemku a částku ve výši ............................,- Kč tvoří dlužné zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu a nedoplatky vyplývající z vyúčtování. Výše uvedená částka zůstává k dnešnímu dni neuhrazena.

S ohledem na výše uvedené Vás tedy vyzýváme k urychlenému uhrazení celé dlužné částky, tj. částky ve výši .............................,- Kč. Tuto částku uhraďte na účet Společenství č. ú. ............................ pod VS ..........................., nejpozději do .............................

Neobdrží-li Společenství dlužnou částku ve výše určené lhůtě, bude nuceno tento oprávněný nárok neprodleně vymáhat soudní cestou s následnou exekucí na Váš majetek až do vymožení celé dlužné částky spolu s náklady řízení a příslušenstvím.

Dovolujeme si Vás tímto také informovat, že za každý další den prodlení, včetně doby trvání soudního, případně také exekučního řízení, Vám bude účtován zákonný úrok z prodlení a poplatek z prodlení a celý dluh tak výrazným způsobem naroste. Dále si Vás dovolujeme informovat, že po podání žaloby k soudu Vám bude dlužná částka navýšena o náklady soudního řízení. Tyto náklady se skládají zejména ze soudního poplatku, dále z nákladů právního zastoupení, jakož i hotových nákladů, a v neposlední řadě také nákladů spojených s exekucí.

Věříme, že tuto záležitost uvedete ve stanoveném termínu do pořádku.

S pozdravem

___________________________

Společenství vlastníků ............................

............................

Příloha:

  1. Soupis dlužných úhrad

 

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu