logo

 

D & D servis, s.r.o. 

Sulanského 693/8a

149 00, Praha 11

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Zasílání upomínek emailem

Bude soud akceptovat skutečnost, že předžalobní upomínka byla dlužníkovi zaslána pouze na jeho emailovou adresu a bylo potvrzeno, že zpráva byla doručena a zobrazena na jeho počítači? Nebo musí být tato upomínka zaslána doporučeně na poslední známou adresu dlužníka?


Novelou zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“ nebo OSŘ), provedenou v roce 2012, bylo do občanského soudního řádu vloženo ustanovení § 142a, které ukládá žalobcům, aby před podáním žaloby tzv. kvalifikovaně vyzvali žalovaného ke splnění povinnosti, jinak jim soud nepřizná právo na náhradu nákladů řízení.

Z dikce § 142a odst. 1 OSŘ plyne, že výzva musí být žalovanému zaslána na poslední známou adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu. V praxi dříve vznikaly rozpory, zda je pro přiznání práva na náhradu nákladů řízení třeba předžalobní výzvu žalovanému doručit, nebo zda postačí, byla-li odeslána. S touto otázkou se již vypořádala teorie i praxe, a to se závěrem, že postačí prokazatelné odeslání výzvy.

Otázka, která je předmětem dotazu, však prozatím jednoznačné řešení nemá. Lze se setkat s názory, že předžalobní výzva může být doručována všude, kde je adresát zastižen, a to jakýmkoliv způsobem (emailem, dopisem, osobně atd.). Důležité je, aby se výzva dostala do jeho sféry dispozice podle hmotného práva. Tento názor zastávají například autoři komentáře k občanskému soudnímu řádu (Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 500).

Na druhou stranu lze poukázat i na názory, podle kterých by forma „obyčejného“ emailu (tj. emailu neopatřeného zaručeným elektronickým podpisem) nemusela vyhovovat formalistickému přístupu některých soudů ohledně prokazování skutečného zaslání výzvy a jejího určení na poslední známou adresu (např. JUDr. Pavel Koukal, Mgr. Lenka Hanková: Předžalobní výzva k plnění podle § 142a OSŘ. 5. 5. 2014. e-pravo.cz).

Tento názor je podložen například rozhodnutím Ústavního soudu ČR ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. II. ÚS 3628/13-1, v němž Ústavní soud neshledal závadným postup soudů nižších stupňů, jež konstatovaly, že „předžalobní výzva žalobce k plnění ve smyslu ust. § 142a odst. 1 OSŘ slouží k předcházení zbytečným soudním řízením, která by jinak nemusela být zahájena; skutečnost, že žalobci telefonicky či e-mailovou poštou s žalovaným komunikovali, že žalovaný věděl o své povinnosti zaplatit dlužnou částku, neshledal odvolací soud podstatnou, neboť výzva podle ust. § 142a odst. 1 OSŘ by měla být v písemné podobě“.

V současné chvíli bychom se tedy přikláněli k větší opatrnosti a volili odeslání předžalobní výzvy způsobem, který bude mít lepší důkazní hodnotu než prostý email. Forma doporučeného dopisu se pak pro tento účel jeví jako nejvhodnější.

 

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu