logo

 

D & D servis, s.r.o. 

Sulanského 693/8a

149 00, Praha 11

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Schvalování výstavby výtahu

Jsme SVJ - čtyřpatrový zděný dům, 3 vchody, bez výtahu. V současné době několik vlastníků z vyšších pater navrhuje investici celkem 3 výtahů, která změní ráz vstupů. Ve stanovách máme uvedeno, že investici musí schválit 100 % vlastníků. Jsme 24 bytů stejné velikosti, 25 byt je menší. 24 bytů přispívá do fondu oprav stejnou částkou, 25 byt sníženou dle podílu. Vlastník ze 4. patra navrhuje, aby na investici přispívali vlastníci dle patra, domnívám se, že toto není možné. Pokud ano, prosím o sdělení, za jakých podmínek lze toto uskutečnit a kolikaprocentní musí být souhlas. Ve stanovách máme uvedeno, že rekonstrukci musí schválit 75 % a investici 100 % vlastníků. S ohledem na NOZ musíme tuto část stanov změnit, nebo záleží na souhlasu vlastníků? Kolikaprocentní musí být ke změně souhlas?

Odpověď:

Z dotazu vyplývá záměr SVJ provést stavební úpravu v domě, a to výstavbu výtahů. Dle předchozí právní úpravy, tedy za účinnosti zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dále jen „ZOVB“, by byla pro provedení takové úpravy, resp. její schválení nutná tříčtvrtinová většina všech vlastníků jednotek, pokud by nedošlo ke změně vnitřního uspořádání domu a zároveň ke změně velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Pokud by změna stavby v důsledku znamenala i změnu vnitřního uspořádání domu a zároveň velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu, musela by být schválena všemi vlastníky jednotek.

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) tento druh rozhodnutí (modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy společných částí domu), na rozdíl od ZOVB, zvláštně neupravuje, aplikuje se na něj tedy obecná úprava ust. § 1206 odst. 2 NOZ. Dle uvedeného ustanovení je shromáždění usnášení schopné za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů podle podílů, a k přijetí rozhodnutí je nutný souhlas většiny všech hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. NOZ přitom stanoví požadavek na souhlas všech vlastníků (100% souhlas) v případě, že se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílu na společných částech domu nebo v případě, že se mění poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech domu. Je tedy zřejmé, že na uvedený případ se použijí primárně stanovy SVJ, když uvedené rozhodnutí NOZ nezmiňuje, a kvalifikovaná většina v nich uvedená, tedy schválení rekonstrukce 75 % hlasů všech vlastníků a schválení investice souhlasem všech vlastníků jednotek v domě. Z pohledu NOZ tedy v tomto ohledu není nutné stanovy nijak upravovat.

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu