logo

 

D & D servis, s.r.o. ,

Horní 74

25244, Dolní Jirčany - Psáry

IČO: 28403118 | DIČ: CZ28403118 | Mob.: 774 360 804 | Tel.: 244 470 603

Obchodní podmínky poskytování služeb
(dále jen OPPS)

 

1. Reklamace vad díla

1.1 Dílo provedené na základě objednávky služeb zhotovitelem lze reklamovat pouze bezprost ředně – tentýž den, po jeho provedení, na pozdější reklamace není zhotovitel povinen brát zřetel. Dílo je povinen objednatel převzít bezprostředně – tentýž den, po jeho provedení a to i v případě, že je p ředávána pouze dílčí část díla, poté se převzetí vztahuje pouze na tuto dílčí část. Pokud si objednatel nepřevezme dílo bezprostředně – tentýž den, je dílo považováno za předané bez zjevných vad.

1.2 Potvrzením provedení díla na objednávce služeb stvrzuje objednatel řádné provedení díla v požadované kvalitě a v požadovaném čase. Objednatel bere na vědomí, že i v případě provedení realizace řádně dle technologických postupů nemusí vždy u silně znečištěných, starých, či jinak nenávratně poškozených materiálů dojít k uspokojivému výsledku realizace, tímto však není dotčen nárok zhotovitele na úhradu nezbytných nákladu k provedení realizace.

2. Sankce za nedodržení smlouvy

2.1 Smluvní strany sjednávají následující sankce pro porušení povinností daných uzavřeným smluvním vztahem.

2.2 Pokud se objednatel octne v prodlení s úhradou ceny díla nebo úhrady sankcí dle OPPS, je oprávněn zhotovitel účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z ceny zakázky nebo výše sankce v četně DPH.

2.3 Pokud objednatel po potvrzení objednávky služeb neumožní zhotoviteli přístup do prostoru, v kterém má být dílo provedeno, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 50% z předpokládané ceny díla a dopravné v stanovené výši.

2.4 Pokud objednatel v době po potvrzení objednávky služeb do zahájení provádění díla požadovaného objednávkou služeb oznámí zhotoviteli, že na plnění dle objednávky nemá zájem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč. Pokud však již zhotovitel (nebo jím pověřené osoby) započal cestu k místu požadovaného provád ění díla, postupuje se dle ustanovení bodu 2.3 OPPS.

2.5 Pokud objednatel nejpozději 24 hodin předtím, než mělo být zahájeno provádění díla požadovaného objednávkou služeb, oznámí zhotoviteli, že požaduje provedení v jiném termínu než původně uvedeném, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z předpokládané ceny díla.

2.6 Pokud objednatel u činí oznámení zhotoviteli dle bodu 2.5 OPPS v době kratší než je 24 hodin p řed zahájením provádění díla, je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli sankce dle bodu 2.4 OPPS.

2.7 Zhotovitel sdělí objednateli bez zbytečného odkladu po oznámení uvedených změn požadavků dle bod ů 2.5 a 2.6 a 2.12 OPPS, zda bude trvat na uplatnění těchto smluvních pokut.

2.8 Uplatněním sankcí dle bod ů 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6 a 2.12 OPPS není dotčeno právo zhotovitele na náhradu případné škody vzniklé porušením povinností objednatele při plnění smluvního ujednání.

2.9 Zhotovitel neručí za škody způsobené neprovedením zakázky, částečnou realizací či jejím odložením na jiný termín dle bod ů 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6 OPPS pokud není písemně sjednáno jinak. Zhotovitel má nárok na úhradu za provedené dílo i v případě provedení jen částečné realizace a to dle objednávky či v poměrné části z ceny díla. Akceptace s výhradou či reklamace části díla neopravňuje objednatele k nevyplacení platby za částe čně provedené dílo.

2.10 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli sankce dle bod ů 2.3 a 2.4 OPPS do deseti dnů od vystavení faktury vyúčtovávající tyto sankce.

2.11 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli sankce dle bod ů 2.5 a 2.6 a 2.12 OPPS spolu s úhradou provedeného díla. Sankce budou zhotovitelem zároveň vyúčtovány ve faktuře vystavené na provedené dílo.

2.12 Je-li na základě objednávky služeb objednatelem a poskytovatelem smluvena platba za dílo v hotovosti, musí objednatel provést platbu v hotovosti na místě realizace díla a to bezprost ředně – tentýž den, ihned po provedení díla. Pokud takto objednatel neučiní, má poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10% denně z celkové ceny díla. Poskytovatel také může v souvislosti s převzetím smluvené platby či pokusem o převzetí smluvené platby za dílo účtovat dopravné ve výši dané aktuálním ceníkem poskytovatele a to za každou cestu.

3. Řešení sporů

3.1 Prvním krokem k vyřešení sporů vzniklých v záležitostech souvisejících s plněním díla dle smluvního vztahu je dohoda smluvních stran.

3.2 Pokud nebude spor vyřešen dohodou dle bodu 3.1 OPPS, sjednávají smluvní strany způsob řešení sporů dle níže uvedeného bodu 3.3 OPPS.

3.3 Smluvní strany se dohodly na následují rozhod čí doložce: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu a pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhod čího soudu.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování pro všechna doručení písemností souvisejících se smlouvou: povinnost doručení druhé smluvní straně je zasilatelem splněna zasláním na poslední známou adresu, kterou je adresa adresáta, uvedená v záhlaví smlouvy ve znění aktuálním ke dni odeslání zásilky, a to zasláním prost řednictvím provozovatele poštovních služeb formou „doporučeně„. V případě, že se zásilka vrátí jako nedoručená, považuje se za řádně doru čenou posledním dnem uložení u provozovatele poštovních služeb.

4.2 OPPS vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2014.

4.3 Doručením objednávky služeb zhotoviteli nebo uzavřením samostatné smlouvy o dílo se objednatel zavazuje akceptovat ustanovení OPPS.

 

Svěřte správu nemovitosti našim zkušeným odborníkům. Finanční úspory při správě nemovitostí v našem podání jsou nemalé. Spolehlivá správa nemovitostí Praha.

Již žádné starosti s Vaší nemovitostí! O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

Kontaktujte našeho obchodníka:  739 456 842 | sprava@ddservis.eu